CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het aantal leden groeit. "Whats in it for you?". Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die doen. Het CPD heeft sinds haar oprichting op...


Leden info

CPD dé vereniging ván en vóór practici 

Het Collectief Praktiserende Dierenartsen is in 2014 succesvol van start gegaan. Na de oprichtingsbijeenkomst op de Faculteit Diergeneeskunde zijn met een consistente en constructieve aanpak en lobby posities verkregen in organisaties die invloed hebben het vak en belangen van de practicus. Het CPD heeft leden uit de gezelschapsdieren-, paarden-, landbouwhuisdieren-, en gemengde praktijk. Steeds meer praktiserende dierenartsen zowel ondernemers als practici in loondienst sluiten aan bij het CPD.

 

Deskundigheid dierenarts en het dier centraal

De practicus weet wat zich in de dagelijkse praktijk afspeelt en kan vanuit de eigen professionele deskundigheid het best zelf aangeven wat zij/hij nodig heeft om het vak correct uit te oefenen. In de moderne diergeneeskunde is het zaak snel te anticiperen op maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen. Daarbij is practicus de spil. Het CPD verenigt practici en voert lobby voor het collectieve belang. 

 

Europese uitgangspunt

De rol en positie van de dierenarts is vastgelegd in de European Veterinary Code of Conduct opgesteld door de Federation of Veterinarians of Europe. Dit is de leidraad voor de relatie practicus en het dier, de dierhouder, het veterinaire team, de maatschappij en het bevoegde gezag: de overheid. Het CPD hanteert deze Europese Code als afwegingskader en waakt daarbij over achterhaalde en doorgeschoten regels die het vak onuitvoerbaar maken en de beroepsuitoefening belemmeren en voert lobby om daar verandering in te brengen. Daarbij staat de deskundigheid van de dierenarts en de beste behandeling van het dier centraal. 

 

Geluid uit de praktijk vorm geven

Het CPD vindt dat de bureaucratisering de laatste jaren ongezonde vormen aanneemt. Bemoeizucht en private regels zorgen voor een aanzienlijke bovenwettelijke lastendruk. Nut en noodzaak van die regels is niet altijd aantoonbaar. Sommige regels gaan zelfs ten koste van de professionele diergeneeskundige zorg en voorbij aan de verantwoordelijkheid die practici hebben richting dier en maatschappij. Actueel is het draagvlak voor diverse regelingen zoals de richtlijnen en overbodige en kostbare bureaucratie. Dat moet waar mogelijk worden bijgesteld. 

 

 “regels en richtlijnen plaatsen de practicus dagelijks voor dilemma's”

 

De praktijk vormt een belangrijke bron van informatie. Het CPD hanteert de iDiaLoog om het geluid uit de veterinaire achterban te inventariseren. iDiaLoog koppelt de inbreng terug en vormt zo een interactief platform. Practici geven binnen het CPD aan welke regels onwerkbaar of nutteloos zijn, bijgesteld of geschrapt moeten worden. Daarbij wordt vanuit een onafhankelijke positie de verbinding naar belanghebbende organisaties gelegd. Het CPD voorziet in de behoefte om het geluid uit de praktijk vorm te geven. Loopt u als practicus ergens tegen aan meld het via info@cpd-online.nl.

 

De CPD-aanpak is inmiddels niet onopgemerkt gebleven en de consistente aanpak heeft geleid tot aanpassingen die het dier en de practicus ten goede komen. Voor het CPD staat de nieuwe toekomstgerichte doordachte praktijkgerichte aanpak en plezier in het vak centraal. Voor voedselproducerende dieren speelt de Stichting Geborgde Dierenarts een centrale rol in de besluitvorming. Het CPD heeft op 17 november 2014 het SGD-bestuur verzocht de Europese gids als algemeen afwegingskader te hanteren (klik hier). De houder van voedselproducerende dieren maakt de keuze binnen welk kwaliteitssysteem dieren en producten worden geleverd. Die keuze is mede bepalend voor de diensten die de practicus levert. Practici hebben ruime ervaring met het functioneren in kwaliteitssystemen in het bijzonder wat betreft de professionele deskundigheid in de rol van adviseur/behandelaar versus borging/controle. Om te anticiperen op de dynamische ontwikkelingen hanteert  het CPD het position paper "veterinaire" kwaliteitssystemen voor voedselproducerende dieren" (klik hier). Het paper gaat in op de positie van de practicus met betrekking tot houders van voedselproducerende dieren en randvoorwaarden inclusief opties voor kwaliteitssystemen.