CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

Het CPD is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de leden. Het CPD kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie alsmede eventuele advies – per telefoon of e-mail, of pagina’s van de CPD-website – geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het CPD geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet of diensten door het CPD. In de informatie kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het CPD is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden. Op de inhoud van de informatie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het CPD, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het CPD mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.