CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

DESKUNDIGHEID VAN DE PRACTICUS CENTRAAL  

 

CPD missie

Het Collectief Praktiserende Dierenartsen plaatst de autonome professionele deskundigheid van de praktiserende dierenarts centraal. Dieren gezond houden en beter maken vormt immers de kern van het vak. Het CPD waakt over en komt op voor de onafhankelijke en professionele positie van de practicus.  

 

CPD visie

De practicus zet haar / zijn deskundigheid in voor de beste zorg voor het dier. Daar past een gezonde beroepsuitoefening bij. Het CPD zorgt voor een onafhankelijk geluid dóór en vóór practici. En, dit geluid komt uit alle diergeneeskundige werkvelden. Een woud aan voornamelijk private regels en organisaties hebben grote invloed op de praktijkvoering. Vaak is niet duidelijk of de 'regelstellers' het mandaat van de praktiserende dierenartsen hebben. Practici in de diverse werkvelden kunnen het best zelf aangeven wat er zich in de dagelijkse praktijk afspeelt en daar (snel) op inspelen. Het blijkt noodzakelijk vanuit een onafhankelijke positie op te komen voor de belangen van practici en praktijken. Het CPD geeft invulling aan die noodzaak. Het CPD waakt over het werkbaar houden van het vak en lobbyt voor de belangen van practici. Het CPD gaat voor praktijkgerichte oplossingen waarbij (ont-)regelen voorafgaat aan (de-)regulering en omgekeerd.

 

Maatschappelijke rol 

De maatschappelijke rol en positie van de dierenarts staat beschreven in de European Veterinary Code of Conduct opgesteld door de Federation of Veterinarians of Europe. Dit internationale handvest richt zich op de relatie practicus en het dier, de dierhouder, het veterinaire team, de maatschappij en haar bevoegd gezag. De 'gids' geeft richting aan het diergeneeskundige handelen vanuit de eigen verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid en professionaliteit. Tevens stelt de 'gids' condities aan meer gedetailleerde regels. Meer gedetailleerde regels mogen niet discrimineren en dienen nuttig, noodzakelijk en proportioneel te zijn. Het diergeneeskundige dienstverlening is breed en vraagt een werkveld gerichte benadering. De diergeneeskundige dienstverlening is gebaat bij faciliterende regelgeving die ten diensten staat van professionaliteit, innovatie en de ontwikkeling van het beroep. Liefst simpel, sober, functioneel en pragmatisch. Binnen het CPD geven practici zelf aan welke regels onwerkbaar of nutteloos zijn en bijgesteld of geschrapt moeten worden en stelt dat waar nodig aan de orde. 

 

Van, door en voor praktiserende dierenartsen 

Het CPD is dé vereniging ván, dóór en vóór praktiserende dierenartsen. Het hoogste orgaan is de algemene ledenvergadering waarin alleen practici stemrecht hebben. Tijdens de oprichtingsbijeenkomst die op 19 december 2013 plaatsvond is aangegeven dat het initiatiefnemend bestuur in 2014 de voorbereidingen treft voor een definitief bestuur. Op 28 mei 2015 is het definitieve bestuur tijdens de eerste ledenvergadering benoemd. De activiteiten staan in het teken van een toekomstgerichte doordachte praktijkgerichte aanpak. Daarin past het werkbaar krijgen en houden van m.n. bovenwettelijke regelgeving in de diverse diergeneeskundige werkvelden. DON'T JUST FOLLOW US, JOIN US