CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

Blauwtong vaccins toegelaten

De minister van LNV dhr Adema heeft op 26 april 2024 bericht dat het blauwtong vaccin Syvazul BTV 3 van fabrikant Laboratorias Syva is toegelaten. Tevens is op dat moment de Kamer per brief geïnformeerd. Op 13 mei 2024 is de toelating van Bultava 3 van fabrikant Boehringer Ingelheim bekendgemaakt en op 24 mei 2024 de toelating van Bluevac-3 van fabrikant CZ Vaccines S.A.U. en Kernfarm B.V. 

 

Het ministerie van LNV hanteert wat betreft de vaccinatiestrategie op haar website onder vragen en antwoorden het advies van Deskundigengroep Dierziekten van 29 maart j.l. dat op 12 april is gepubliceerd. Als bijlage bij de Kamerbrief is tevens meegestuurd het rapport van 28 maart 2024 'resultaten onderzoek ziekteverschijnselen BTV-3 op besmette bedrijven' van Royal GD. Nadere informatie over LNV aanpak blauwtong is te vinden op de website van het ministerie van LNV

 

De communicatie over de toestemming voor gebruik van BTV3-vaccins verloopt via CBG-MEB Bureau Diergeneesmiddelen. Daar zijn ook 'samenvatting van de productkenmerken' (bijsluiter) van Syvazul BTV 3; Bultava 3 en Bluevac-3 te vinden.

 

Bij aanvang van de BTV3 vaccinatiecampagne zal er naar verwachting tot eind mei sprake zijn van schaarste waardoor niet alle schapen en runderen direct gevaccineerd kunnen worden. Daarom is, mede op basis van adviezen van de deskundigengroep dierziekten, een prioritering aangebracht waar dierenartsen en sectorvertegenwoordigers zich gezamenlijk achter hebben geschaard. Het advies is te starten met het vaccineren van schapen, zeldzame huisdierrassen en herkauwers op kleinschalige bedrijven met een publieksfunctie. Belangrijke overwegingen hierbij zijn het voorkomen van ernstige ziekte en sterfte, het behouden van kleine en daarmee kwetsbare populaties (zeldzame rassen) en de publieke perceptie. 

 

Om de vaccinatiecampagne vlot te laten starten en verlopen kunnen veehouders en kleinschalige bedrijven met een publieksfunctie contact opnemen met de eigen dierenarts(-praktijk). Mocht een dierenarts(-praktijk) voor de werkzaamheden 'extra handjes' nodig hebben dan kunnen zij daarvoor bijvoorbeeld in het eigen netwerk gepensioneerde dierenartsen inschakelen. Ook is het mogelijk studenten diergeneeskunde te laten helpen. Om aanbod en vraag tussen CPD-leden en studenten te faciliteren wordt directe informatie uitwisseling gehanteerd. Studenten diergeneeskunde die interesse hebben bij de vaccinatiecampagne te helpen kunnen en mail sturen naar info@cpd-online.nl. Op het besloten ledendeel van de CPD-website zal het aanbod beschikbaar worden gesteld.   

...
Lees verder

Geen zorg over de kwaliteit van de diergeneeskundige zorg

Op 5 juli 2023 is het overleg gestart over de veteriaire professie. Aanleiding zijn onderzoeken die op initiatief van het Minister van LNV in 2022 zijn uitgevoerd en waarvan de rapportages zijn opgeleverd. Op 23 december 2022 heeft de Minister van LNV Piet Adema zijn appreciatie over de 'onderzoeken veterinaire veld' samen met de beslisnota van 4 oktober 2022 het Berenschot onderzoek ‘positie en rol dierenarts en kwaliteitsborging diergeneeskundige beroepsuitoefening’ en het 'overzicht grootste private ketens die eisen stellen aan kwalificering private dierenartsen' inclusief het onderzoeksrapport 'arbeidsmarkt dierenartsen' uitgevoerd door Stichting Economisch Onderzoek en Geelen Consultancy aan de Kamer gestuurd. In de brief wordt de aanleiding voor de onderzoeken geduid en presenteert de Minister de conclusies en aanbevelingen. Tevens geeft de Minister zijn apprectiatie en het plan om in 2023 tot breed gedragen afspraken en tijdspad voor versterking van het veterinaire beroep te komen. De Minister ziet ook voor zichzelf een rol en wil daarom het plan tot stand brengen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Tijdens de startbijeenkomst op 5 juli 2023 heeft de onafhankelijk voorzitter prof. dr. ir. Gerda van Dijk de opdracht aanvaard en is het bestuur overleg veterinaire professie gestart. Aan tafel zitten het Ministerie van LNV, de Faculteit Diergeneeskunde; Vedias, de beroepsvereniging voor de paraveterinair dierenartsassistent; de KNMvD, de beroepsvereniging voor dierenartsen en het Collectief Praktisrende Dierenartsen, de belangenvereniging voor prakiserende dierenartsen

...
Lees verder

Vogelgriep 2022-2023

Vogelgriep komt tegenwoordig het jaar rond voor bij wilde (water)vogels. Om te komen tot eenduidige berichten is de website van de NVWA leidend. De NVWA verwijst voor de kaart met actuele besmettingen naar Dierviewer die wordt bijgehouden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In Dierziekteviewer kan eenvoudig op postcode naar de geldende lokale maatregelen worden gezocht.

 

...
Lees verder

Noodsituatie Oekraïne invoer van huisdieren

Door de vreselijke oorlog in Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom ontstaan. Vluchtelingen nemen daarbij noodgedwongen hun huisdier mee. Natuurlijk richt de zorg bij de opvang zich op de vluchtelingen, maar ook voor de meereizende dieren is aandacht en zorg nodig. Meereizende dieren kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen die een risico kunnen vormen voor de gezondheid van mens en dier. Zo is Oekraïne een risicogebied voor hondsdolheid (rabiës).  Ook meegebracht voedsel kan ziekteverwekkers bevatten die weliswaar niet in alle gevallen een gevaar vormen voor de mens maar wel bij dieren voor problemen kunnen zorgen. Zo is Oekraïne een risicogebied voor Afrikaanse varkenspest dat in vleeswaren kan zitten. Zorg ervoor dat etensresten zo worden weggegooid dat andere dieren er niet van kunnen eten.      

 

Alle EU-lidstaten hebben aangegeven flexibel om te gaan met vluchtelingen met huisdieren uit Oekraïne en Rusland. De basis voor de uitzonderingen ligt in artikel 32 van Verordening (EU) nr. 576/2013.  

 

Om te komen tot een landelijk gecoördineerde en gestructureerde aanpak van de opvang van dieren uit Oekraïne wordt gezamelijk overleg gevoerd met het Ministerie van LNV, de NVWA, de RVO in verband met Identificatie en Registratie van honden, de veiligheidsregio's, de organisaties voor dierenartsen (CPD en KNMvD), de Faculteit Diergeneeskunde, het RIVM in verband met advies over risico's voor de mens (ARBO en Risicoinventarisatie en Evaluatie (RI&E) met de Vetinf@ct berichtenservice voor dierenartsen) en de samenwerkende dierenhulporganisaties 'Hulp voor dieren uit Oekraïne'. 

 

In lijn met die aanpak is de volgende informatie leidend: 

 

RVO met berichten voor houders van dieren: klik hier. De RVO verwijst in haar bericht naar de leidende informatie:

  • voor dierenartsen over IenR hond en importmelding: klik hier
  • NVWA-taken in verband met oorlog in Oekraïne: klik hier.

 

NVWA informatie richt zich op:

  • bepalingen voor vluchtelingen en EU-expats met hun huisdier vanuit Oekraïne en Rusland én voor personen waar het dier verblijft: klik hier;
  • de gratis titerbepaling voor rabies door bioveterinair lab Wageningen University & Research als aan de voorwaarden wordt voldaan: klik hier;
  • NVWA adviezen voor dierenartsen: klik hier

 

Vanuit deze leidende informatie wordt doorverwezen naar detailinformatie zoals de NVWA definitie voor gezelschapsdieren: klik hier. In de webinar van 3 juni wordt een nadere toelichting gegeven op de risico's en regels: naar de webinar

 

Vragen kunnen worden gesteld via het NVWA telefoonnummer 0900-0388 of het NVWA webformulier

 

Hondsdolheid is een dodelijke infectieziekte. Voor nadere informatie over het langzame verloop van hondsdolheid en de risico's voor mens en dier: klik hier. De informatie bevat tevens een link naar RIVM pre- en postexpositieprofylaxe. Voor het melden van  een verdenking is het nummer van het Landelijk Meldpunt Dierziekten: 045-546 31 88. 

 

Voor dierenartsen is tevens de Vetinf@ct berichtenservice van belang. Het bericht i.v.m. de noodsituatie Oekraine gaat in op adviezen en voorzorgen in verband met ARBO (Risico Inventarisatie & Evaluatie): klik hier

 

...
Lees verder

Coronavirus COVID-19 berichten en maatregelen

Algemene berichtgeving in verband diergeneeskundige dienstverlening en COVID-19

...
Lees verder

Regels voor identificatie en registratie van honden

Op 1 november 2021 zijn nieuwe regels voor de identificatie en registratie (I&R) van honden van toepassing. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is uitvoerder van de regels. RVO geeft op de webpagina ‘registratie van honden’  uitleg over I&R hond.

 

RVO geeft toelichting op het waarom van de nieuwe registratieregels, de nieuwe regels inclusief filmpje en regels per onderdeel voor kopen van een hond (www.rvo.nl/hond-kopen), fokken en importeren. Tevens wordt informatie verstrekt vóór en over de aangewezen portalen, chip- en paspoortleveranciers, chippers en dierenartsen.

 

Voor alle betrokkenen: de houders van honden, chippers, dierenartsen, portalen en andere betrokkenen is de informatie op de RVO-website leidend. Dat geldt ook voor veelgestelde vragen door dierenartsen. Voor vragen is de RVO op diverse wijze te bereiken: https://www.rvo.nl/over-ons/contact. RVO hanteert voor vragen over identificatie en registratie van honden het e-mailadres: IenRhond@rvo.nl 

 

Verder maakt RVO gebruik van diverse communicatiekanalen: Twitter, LinkedIn, Facebook en Instagram waarvoor RVO-webpagina de basis vormt.

...
Lees verder

Steun open brief aan Europese Parlement motie 2021/2718 (DEA)

Op 16 september 2021 heeft het Europese Parlement gestemd over een motie voor een resolutie die betrekking heeft op de gedelegeerde verordening als aanvulling op de Diergeneesmiddelen verordening 2019/6. De motie heeft voorspelbaar verstrekkende gevolgen voor de behandeling van dieren en het dierenwelzijn. Het CPD is een van de vele organisaties die de zorg beschreven in de open brief aan het Europese Parlement ‘Motion puts the health and welfare of all animals at risk and would delay recently approved measures to combat AMR (antimicrobial resistance)’ ondersteunt.

EPRUMA, de Europese organisatie voor verstandig en verantwoord gebruik van medicijnen bij dieren, had op 31 augustus 2021 een factsheet over anibioticagebruik bij dieren gepubliceerd.  

Diverse (inter-) nationale acties hebben ertoe geleid dat de motie in grote meerderheid is weggestemd. Vervolg hierop blijft dat European Medicines Agency (EMA) en haar Antimicrobial Advice Ad Hoc Expert Group (AMEG) beleid heeft geformuleerd voor verstandig en verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren.  EMA / AMEG moedigt Europese dierenartsen aan de indeling te raadplegen alvorens antibiotica voor te schrijven voor dieren die zij behandelen. Het CPD spant zich in die indeling ook in Nederland te hanteren.   

 

...
Lees verder

Zoönose in het vizier

Ook gelezen: ‘Zoönose in het vizier’? Een aanrader voor ieder dierenarts. Het is een uitnodiging voor dialoog. Vast te stellen valt dat media er met betrekking tot praktiserende dierenartsen onderdelen uitlichten. Laatst meldde een wetenschapper mij dat in opdracht van ministeries ‘wekkerpublicaties’ worden gemaakt. Nu, dat is weer gelukt. Een van de punten die media eruit lichten is de uitspraak van de expertgroep zoönose over haar zorg met betrekking tot de afhankelijke positie van de dierenarts. Bij het melden van dierziekten/zoönosen zou dit kunnen leiden tot vertragingen omdat de practicus niet graag een veehouder als klant verliest. Als grond voor die zorg verwijst de expertgroep naar de zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) uit 2009: ‘zichtbaar beter: de rol van de dierenarts voor het algemeen belang’. Klopt die grond nog? Of betreft het inmiddels een feitenloze veronderstelling? Bij het lezen kwam als eerste ‘nertsen & COVID’ bij mij op waar het betrokken practici waren die de noodklok luidde. Is de zorg van de expertgroep overtrokken? Klopt de afhankelijkheidsveronderstelling en het aan de bel trekken in het geval van een zoönose waarbij niet alleen het dier maar ook de houder en naasten, de practicus zelf en de omgeving risico’s lopen? Om bij het woordgebruik in het rapport te blijven: de uitspraak draagt niet bij aan ‘vertrouwen’ en ‘community engagement’. Wat zien we wel: veterinair studenten worden al jaren gepokt en gemazeld in ‘zoönosegeletterdheid’, sinds 2005 is de studievereniging ‘Hygieia’ voor mens en dier bijzonder actief en wordt in de opleiding veel tijd en energie gestopt in de onafhankelijke professionele houding. Ook is vast te stellen dat voor landbouwhuisdieren invulling is gegeven aan het genoemde advies van de RDA voor een erkennings- en certificeringsregeling met kwaliteitseisen gericht op de relatie dierenarts-veehouder. De constatering van de expertgroep dat in de democratische besluitvorming geen wettelijk verplichting voor het volgen van nascholing voor dierenartsen is vastgelegd klopt. Over het vermeende verschil van mening binnen de beroepsgroep dierenartsen over 'Continuing Professional Development' (CPD) zit de expertgroep ernaast. Tussen de beroepsvereniging voor dierenartsen KNMvD en de belangenvereniging voor practici het Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) bestaat, op grond van de uitgangspunten van de Federation of Veterinarians of Europe, géén verschil van mening. Vanaf haar start staat ‘CPD vóór CPD’. Daarbij is tevens vast te stellen dat nascholing ook onderdeel uitmaakt van de regelingen voor de geborgde dierenarts. Als het gaat om kennis, klankbord- en berichtenservice Vetinf@ct, signalering, early warning, monitoring en bestrijding hebben we in Nederland een systeem dat uitstekend functioneert en waarin permanent wordt geleerd en verbeterd. De oproep om nu aan de hand van ‘Disease X’ in het huidige sociaal maatschappelijke klimaat ten opzichte van dieren en met de (on-)voorspelbaarheid van menselijk gedrag aan de slag te gaan met de toekomstige aanpak van dierziekte/zoönose is een prima oproep. Op basis van de nieuwe verordening diergezondheidsbewaking (Animal Health Regulation) en de verordening officiële controle en andere officiële activiteiten (Official Control Regulation) wordt momenteel intensief overleg gevoerd over de rol van de practicus en gedelegeerde officiële taken. Daarin helpt framing niet maar het maakt wel iedereen wakker. Hugo de Groot CPD algemeen secretaris info@cpd-online.nl

...
Lees verder

Opmerkelijke afslag van het COKZ

Gezamenlijk bericht namens KNMvD en CPD

 

Dierenartsen (KNMvD en CPD) hebben met verbazing kennisgenomen van de antwoorden van COKZ  op de vragen van ZuivelNL over KoeMonitor en de BedrijfsGezondheidsPlan (BGP)-tool van de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD).

...
Lees verder

CPD vijf jaar later "Hard werken op de achtergrond"

Onder de titel "Hard werken op de achtergrond" wordt in het tijdschrift Veearts in het interview "CPD vijf jaar later" met Karien Koenders CPD-voorzitter teruggekeken én vooruitgeblikt: klik hier

...
Lees verder

Agractie 1 oktober

Boeren trekken 1 oktober naar Den Haag om hun geluid te laten horen. Aanleiding is de stigmatisering van de Nederlandse dierhouderij. Het is begrijpelijk dat boeren hun geluid laten horen. Het gaat om onze voedselproductie waar boeren samen met velen, waaronder dierenartsen, iedere dag enorm hard aan werken. Daarbij past respect en waardering. Het Collectief Praktiserende Dierenartsen steunt dat. Voor informatie over het programma dat om 1 uur op het Malieveld start: www.agractie.nl. CPD-ers zullen zich bij de actie voegen.     

...
Lees verder

Dutch Pet Conference & Awards 2019

Dit jaar vindt de Dutch Pet Conference & Awards, hét netwerkevenement van de huisdierensector, plaats op dinsdag 5 november 2019 in de Efteling te Kaatsheuvel. Het thema ‘Changes & Chances’ staat centraal tijdens de derde editie. 

...
Lees verder

Dierenrechtenextremisme cognitieve dissonantie?

Column Karien Koenders CPD-voorzitter

De bezetting van het varkensbedrijf in Boxtel is inmiddels goeddeels uit de aandacht van de media. 

...
Lees verder

CPD-lustrum symposium "Magistraal Bereid"

CPD lustrum symposium programma “Magistraal Bereid”  

Op 26 maart 2019 heeft het CPD in het Akoesticum te Ede haar eerste lustrum gevierd. Practici en genodigden uit de overleggen en projecten waarin het CPD inbreng levert kwamen samen voor een op de toekomstgerichte blik. Karien Koenders CPD-voorzitter lichtte de keuze voor de locatie toe: doorklinken van het geluid gericht op jong talent. Als uitgangspunt was een van aanbevelingen uit de zienswijze “Antibioticabeleid effecten en perspectieven” van de Raad voor Dierenaangelegenheden uit 2016 genomen: “Stimuleer een level playing field in Europa ten aanzien van de eisen op het gebied van antibioticumgebruik, diergezondheid, dierenwelzijn en nieuwe preventie en behandelwijzen”:klik hier. Pierre-Louis Toutain, een internationaal gerespecteerde expert op het gebied van veterinair vergelijkende farmacologie gaf een “update 2019”. De visie op het optimaliseren van antibioticumgebruik om resistentie te minimaliseren en klinisch effect te maximaliseren biedt kansen voor zowel de behandeling van dieren als de omgevingseffecten. De beschikbaarheid van behandelingsmethode is in Europa sterk gereguleerd. Recent zijn een aantal Europese verordeningen vastgesteld waarvan de mogelijke impact werd toegelicht door Elzo Kannekens. Onder de titel “Van wens tot patent” gaf Elzo Kannekens, vanuit zijn ervaring in diverse functies en momenteel als Director Global  Public Policy & Multilateral affairs bij MSD Animal Health inzage in de complexiteit van het tot stand komen van producten. Aan tafel zitten en meepraten is van groot belang. Tot slot gaf emeritus-hoogleraar Johanna Fink-Gremmels inzicht in recente studies en ontwikkelingen die kansen bieden voor de rol van de practicus. (Be-) handelen nu en in de (nabije) toekomst zal zich meer en meer richten op maatwerk van zowel het dier als de omgeving waarin het leeft. Uit de dialoog met de aanwezigen kwam, onder leiding van emeritus-hoorleraar Frans van Knapen, naar voren dat het vak van de practicus zich verder zal verbreden. Een toekomst waarin het CPD het geluid uit de praktijk centraal stelt en de (inter-)nationale ontwikkelingen daarbij blijft betrekken.   

...
Lees verder

Afrikaanse Varkenspest bij wilde varkens in Belgische provincie Luxemburg

Op 13 september 2018 heeft het Belgische Federale Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen de besmetting van wilde varkens met Afrikaanse Varkenspest bekend gemaakt.

...
Lees verder

Wijziging regelgeving stralingsbescherming

...
Lees verder

CPD themabijeenkomst 2018 “Gezonde dieren, Gezond verstand”

Het Collectief Praktiserende Dierenartsen organiseerde op 29 mei 2018 in Mereveld te Utrecht de themabijeenkomst “Gezonde dieren, Gezond verstand”. 

...
Lees verder

Superhelden die veearts en boer!

Is de veearts sterk of zwak? Ziet u het voor zich? Een zwakke veearts? Ik zie het niet. Waarom dan deze vraag? 

...
Lees verder

CPD inbreng rondetafelgesprek “Dierenwelzijn en Rol van de Dierenarts”

Het CPD neemt op uitnodiging van de Vaste commissie van Economische Zaken deel aan het rondtafelgesprek “Dierenwelzijn en Rol van de Dierenarts”.

...
Lees verder

3-1 of 1-3

De uitingen van de website Dierenarts.nl worden door de Reclame Code Commissie als misleidend en oneerlijk aangemerkt: zie uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC) van 25 september 2017Dierenarts.nl blijft kopte het bericht op 27 september 2017.

...
Lees verder

Dierenwelzijn: waar ligt de grens?

De actiegroepering “The caring vets” zorgde in juli 2017 voor reuring in de media. Als fundamentele voorwaarde voor het houden van dieren leggen “The caring vets” de focus op de Vijf vrijheden van Brambell. Daarbij worden subtiele vormen van overredingskracht gehanteerd “Kom in verzet, dierenarts. Dit is geen dierenwelzijn”. Met een extreem gepassioneerde en onvoorwaardelijke toewijding dicteren “The caring vets” hoe dierenartsen behoren te denken, handelen en voelen en dat zij de gangbare veehouderij in Nederland moeten afwijzen. Door het creëren van een gepolariseerd “wij-versus-zij” beeld lijkt het nadrukkelijke doel de al langer smeulende discussie in de veterinaire beroepsgroep aan te wakkeren. Tweespalt is nieuws en aandacht zorgt tenslotte voor beweging. Uiteraard hebben “The caring vets” alle recht hun mening te uiten en een beeld van veehouderij en de daarin werkzame dierenartsen neer te zetten, maar wordt dat beeld ook gedeeld? 

 

...
Lees verder

Antibioticumresistentie volgt daling gebruik

Dat bericht 29 juni 2017 het MARAN rapport. In de rapportage is weergegeven dat in de meeste diersectoren resistentieniveaus in E. coli zijn gedaald.

...
Lees verder

CPD open themabijeenkomst: "dierenarts zijn, is topsport"

Op donderdag 11 mei 2017 hield het CPD haar vierde themamiddag waarbij "gezond werken" centraal stond.  Praktiserende dierenartsen en praktijkmanagers werden geïnformeerd over het geluid uit de praktijk dat middels iDiaLoog in kaart is gebracht, de mogelijkheden voor ondersteuning door Movir/Elestia en "inspectie en recht".   

...
Lees verder

Gewijzigde UDD-regeling

Op 1 januari 2017 gaat de gewijzigde UDD-regeling in. Vanaf haar start heeft het CPD een stevige bijdrage geleverd om aanpassing van de UDD-regeling tot stand te brengen. In de gewijzigde regeling zijn onder andere het keurslijf van de knelpuntaandoeningen losgelaten en is de afvoerplicht van antibiotica komen te vervallen.

...
Lees verder

Karien Koenders, nieuwe CPD-voorzitter

Op 15 september 2016 is Karien Koenders tijdens de ledenvergadering verkozen tot voorzitter van het CPD. Karien Koenders volgt daarmee Frans Dirven, een van de "initiatiefnemende kwartiermakers", op.

...
Lees verder

Diergeneesmiddelenautoriteit SDa jaarverslag 2016

De SDa heeft op 13 april 2017 haar jaarverslag 2016 gepubliceerd. Het verslag gaat onder andere in op het lage antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren en paarden en het onderzoek om na te gaan of de benchmarkwaarden beter onderbouwd konden worden met informatie over het voorkomen van resistentie. 

...
Lees verder

Diergeneesmiddelenautoriteit SDa zet genuanceerd beeld neer.

Tijdens de SDa persbijeenkomst op 6 juni 2016 luidde de titel van het persbericht: "Geringe daling antibioticumgebruik in dierhouderij afgelopen vijf jaar laat beweging naar uniform verantwoord gebruik zien". Nul gebruik is geen streven van de SDa het gaat om prudent gebruik. De aanpak voor de komende periode richt zich op maatwerk per sector.  Meer over het SDa persbericht: klik hier.

...
Lees verder

CPD en Interpolis gaan samenwerking aan

Het CPD en verzekeraar Interpolis zijn een samenwerking aangegaan. De samenwerking werd op 24 mei 2016 voorafgaand aan de CPD-themabijeenkomst “diagnose, gevoel of gevoeligheid” in CineMec Conference & Events in Ede door CPD-voorzitter Frans Dirven en Interpolis account director Rogier Wissink bekrachtigd. Interpolis heeft aangegeven dat een mantelovereenkomst niet mogelijk is. De samenwerking ligt in bewustwording voor het beperken van risico's. De samenwerking vergroot het risicobewustzijn van leden. 

...
Lees verder

CPD kiest ook voor MOVIR

Op dinsdag 24 mei 2016 heeft het CPD dit thema centraal gesteld. In de derde CPD themamiddag zijn de huidige en toekomstige mogelijkheden en ontwikkelingen voor de onderbouwing van de diagnose bij gezelschapsdieren, paarden en landbouwhuisdieren belicht. Naast veterinaire aspecten kwamen ook de juridische ins & outs aan bod.

...
Lees verder

Richtsnoeren voor verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de diergeneeskunde

De Europese Commissie heeft op 11 september 2015 Richtsnoeren voor verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de diergeneeskunde uitgebracht.

...
Lees verder

‘Voorkom ziek worden op de boerderij’

Dat is de titel van de poster waarmee met duidelijke illustraties wordt aangegeven wat men moet doen en laten om te voorkomen dat men ziek wordt. De poster is te te vinden op de website van het RIVM, te downloaden of te bestellen bij het RIVM via lci@rivm.nl.

...
Lees verder

CPD pleit voor verlagen BTW-tarief op diergeneeskundige zorg

Het Collectief Praktiserende Dierenartsen pleit voor een verlaging van het BTW-tarief op de diergeneeskundige zorg naar 6%. Het CPD heeft het pleidooi onder de aandacht gebracht bij Staatssecretaris van Financiën Wiebes en de Leden van de Vaste commissie van Financiën én Economische Zaken Landbouw en Visserij Dieren: klik hier. De Vaste commissie EZ heeft op dinsdag 23 juni 2015 overlegt over het onderwerp dierenwelzijn. Het overleg wordt op 9 september voortgezet. 

...
Lees verder

Kabinet presenteert integrale aanpak antibioticumbeleid

Het kabinet heeft op 24 juni 2015 haar integrale aanpak antibioticumresistentie gepresenteerd: klik hier. De waardering voor de prestatie die practici samen met klanten en sectoren hebben bereikt is fijn. In de aanpak zijn voor de veterinaire praktijk belangrijke acties benoemd. In 2014 heeft het CPD aangedrongen op een spoedige evaluatie van de UDD-regeling én de betekenis van vergaande reductie van het antibioticumgebruik voor het welzijn en de gezondheid van dieren.

...
Lees verder

IFAH-Europe conference 2015

Op donderdag 11 juni vond de IFAH-Europe conference 2015 plaats. Roxane Feller, Managing Director deed een oproep voor vereenvoudiging van registraties: ‘A less complex licencing system could significantly lower the administrative burden in bringing new, innovative veterinary medicines to the market. This will not only allow us to react rapidly to emerging disease situations but will also contribute to the sustainable supply of safe, high quality and affordable food across Europe.’ Nadere informatie over de conferentie is te vinden in het persbericht: klik hier. De presentaties van de sprekers zijn te vinden op de IFAH website: klik hier. Voor het samenvattend video verslag: klik hier 

 

...
Lees verder

Succesvolle bijeenkomst "de toolbox van de moderne dierenarts"

Op donderdagmiddag 28 mei 2015 organiseerde het CPD, voorafgaand aan de eerste ledenvergadering, een open themabijeenkomst over nieuwe en kansrijke ontwikkelingen op het gebied van veterinaire behandelingen. De toolbox van de practicus wijzigt in hoog tempo. De reductie van het gebruik van antibiotica gaat gepaard met een explosie aan innovatie en het ontwikkelen van alternatieven. Functionele ingrediënten en middelen die de gezondheid van dieren bevorderen maken onmiskenbaar onderdeel uit van de dagelijkse praktijk.

...
Lees verder

Werkbezoek EZ en NVWA: opening aanpassing UDD-regeling

Op 11 februari 2015 maakte, op uitnodiging van de Task Force ABRES varken, een delegatie medewerkers van het Ministerie van EZ en NVWA kennis met de dagelijkse praktijk van de UDD-regeling. De punten die tijdens het bezoek aan de orde zijn gesteld zijn vastgelegd in een persbericht: klik hier.

...
Lees verder

Focus op resistentiereductie

Cor de Vries schetst in het januarinummer van Melkvee Magazine de dilemma's en knelpunten van de practicus. Het gaat om de focus op resistentie reductie en draagvlak. Meer lezen: klik hier 

...
Lees verder

Survey Geborgde Dierenartsen

Op 1 januari 2015 zijn nieuwe wettelijke en private regels voor dierenartsen en veehouders ingegaan. Ter voorbereiding op de bijeenkomsten die de Stichting Geborgde Dierenarts in de eerste weken van 2015 voor practici heeft georganiseerd zijn surveys uitgezet.

...
Lees verder

"CPD symposium in de media"

"Dier vergeten in antibioticumbeleid" en "Antibiotica minder effectief door verouderde bijsluiters" koppen de columns van Geesje Rotgers in V focus. En "Nu goed nadenken waar de bodem ligt" staat boven het bericht in Vee & Gewas van 22 november 2014 en "Reductiebeleid nu temperen" valt te lezen in het december nummer van Veearts .

...
Lees verder

Deskundigheid practicus én de behandeling van het dier centraal

Op donderdag 6 november 2014 heeft het CPD dit thema centraal gesteld. In de druk bezochte bijeenkomst werd aan de hand van het veel besproken onderwerp: het antibioticumgebruik ingegaan op het thema. Sprekers, die dit onderwerp belichten op basis van hun eigen specialisme en betrokkenheid waren: 
 

...
Lees verder

Onderzoek naar richtlijnen

Het vakblad Veearts heeft een grootschalig online onderzoek uitgevoerd onder dierenartsen. In het onderzoek werden de verwachtingen en ervaringen met de richtlijnen gepeild.

...
Lees verder

Boer en veearts worstelen met strakke regels rond selectief droogzetten en antibiotica.

Onder deze kop deed Stal & Akker 11 oktober 2014 verslag van het interview met Frans Dirven. Lees verder

...
Lees verder

"Dierenarts wil zieke dieren helpen"

Onder deze kop deed Stal & Akker 11 oktober 2014 verslag van het interview met Frans Dirven. Lees verder

...
Lees verder

SDa monitoring en benchmark werpen vruchten af

Op 17 juni 2014 heeft de Diergeneesmiddelenautoriteit SDa haar rapport 2013 uitgebracht. De reductie zet ten opzichte van 2012 in 2013 verder door. Voor de vier belangrijkste sectoren wordt een reductie van 20,5 % behaald en dierenartsen in het actiegebied van de veterinaire benchmark indicator laat een afname van 9.6% naar 3,8 % zien.

...
Lees verder

CPD: leg verantwoordelijkheden waar ze horen

Op 6 juni 2014 heeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een conceptbesluit neergelegd om de regels voor gebruik van antibiotica onder de Wet Dieren te brengen. Aanleiding daarvoor is de Wet opheffing bedrijfslichamen (red. de productschappen) waar de huidige regels voor registratie van antibiotica en de verdere aanpak om te komen tot reductie van resistentie zijn ondergebracht.

...
Lees verder

CPD verzoek aan KNMvD heroverweeg veterinaire richtlijnen

Op 2 juni 2014 heeft het CPD naar aanleiding van het lanceren van de richtlijn "Streptococcus suis bij gespeende biggen" een dringend verzoek aan het KNMvD bestuur gericht om de veterinaire richtlijnen en de formularia te heroverwegen in het licht van de internationale wetenschappelijke ontwikkelingen.

...
Lees verder

SDA benchmark dierenartsen

p 17 juni 2014 is de eerste Veterinaire Benchmark Indicator voor dierenartsen uitgebracht. De VBI geeft een eerste indruk van de voorgeschreven antibiotica door dierenartsen. De “nulmeting” is gebaseerd op cijfers uit 2012.

...
Lees verder

CPD wil werkbare regels

Onder deze kop verscheen op 17 april 2014 het interview met Frans Dirven, CPD-voorzitter in Boerderij Vandaag: Lees verder   

...
Lees verder

Pilot prestatiebeloning roept heftige reactie op

In het bericht in het nieuwsblad Tubantia van 4 april wordt de suggestie gewekt dat dierenartsen dieren bewust ziek houden.

...
Lees verder

Werkbezoek Tweede Kamerleden

Op 4 april hebben de Tweede Kamerleden Helma Lodders (VVD) Jaco Geurts (CDA) en Elbert Dijkgraaf (SGP) zich tijdens het werkbezoek aan dierenartsenpraktijk VUG laten informeren door Willem Jan Last, Carola Timmer en CPD-bestuurslid Rene Sol.

...
Lees verder

Richtlijnen en formularia niet rijp voor officieel toetsingskader

Op 26 februari 2014 heeft het CPD een brief gestuurd naar de dr. ir. H. Paul Inspecteur Generaal  NVWA waarin wordt aangegeven dat de richtlijnen en formularia niet rijp zijn om te worden ingezet als officieel toetsingskader.

...
Lees verder

CPD de vereniging ván en vóór practici

Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die doen. Het CPD heeft sinds haar oprichtingsvergadering op de Faculteit Diergeneeskunde op 19 december 2013 een succesvolle start en ontwikkeling doorgemaakt. Zo is bijvoorbeeld op verzoek van leden in 2014 gestart met 'CPD voor CPD'. Continuous Professional Development met mogelijkheid voor accreditatie van nascholing en intercollegiaal overleg met 'CPD-credits' en het vastleggen van gevolgde nascholing in het 'up-to-date dierenarts register' een faciliteit voor leden in 'Mijn CPD'. 

 

Het CPD vormt een sterk team van bestuurders en CPD-afgevaardigden in de diverse organisaties waaronder: overleg en consulatie wetgeving die betrekking heeft op practici en de praktijk; Ministerie van VWS Bestuurlijk AfstemmingsOverleg Zoönosen (BAO-Z); Ministerie van LNV Technisch UitvoeringsOverleg (TUO) besmettelijke dierziekten; NVWA / LNV bestuurlijk afstemmingsoverleg dierenartsen (CPD en KNMvD); Ministerie van LNV Bestuurlijk Overleg Veterinaire Professie (betreft de onderzoeksrapporten Berenschot positie en rol dierenarts en kwaliteitsborging diergeneeskundige beroepsuitoefening, SEO-Geelen Consulancy de arbeidsmarkt voor dierenartsen inclusief apprectiatie van de Minister van LNV d.d. 23 december 2022); (CBG-MEB Bureau Diergeneesmiddelen; Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS); LNV Commissie Buitenlands Gediplomeerden Diergeneeskundigen (CBGD); Faculteit Diergeneeskunde; Task Force ABRES sectorale werkgroepen en opvolgers daarvan; Diergeneesmiddelenautoriteit SDa Raad van Advies afvaardiging namens dierenartsen (CPD en KNMvD); Stichting Geborgde Dierenartsen met CPD-afgevaardigden in de Colleges van Belanghebbenden voor herkauwers (melk-)rundvee en melkgeiten; vleeskalveren, varkens en pluimvee; Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren en Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. 

 

Het serieus nemen van het geluid uit de praktijk is de kern waar de belangenbehartiging om draait. Het CPD zet daarvoor de iDiaLoog in en gebruikt de respons voor de belangenbehartiging. Karien Koenders, CPD-voorzitter (2016-2023): 'We hebben een prachtig beroep en het CPD wil ervoor zorgen dat practici dat ook met trots en plezier kunnen uitoefenen'. Zijn er vragen neem contact op: we gaan graag in gesprek.

 

'Whats in it for you?' Het CPD-lidmaatschap is voordelig en compleet door de samenwerking met partijen die de practicus en de praktijk ondersteunen. Het CPD ondersteunt leden vanuit een onafhankelijke positie. Voor CPD-leden zijn achter de inlog beschikbaar: de informatie om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming; 'Algemene Voorwaarden voor Klanten'; actuele informatie voor de praktijk over diergezondheid en -welzijn, diergeneesmiddelen en meldingsplichtige dierziekten in het bijzonder Blauwtong; de handleiding "Inspectie en Recht" die ingaat op NVWA toezicht en inspecties, het NVWA interventiebeleid en de Bestuurlijke boete, Strafrecht, Veterinair Tuchtrecht en Vergunning voor Kleinhandel; informatie over het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming; informatie hoe te handelen bij calamiteiten waarbij de hulp van de practicus wordt ingeroepen zoals stalbranden en verkeersongevallen waarbij dieren betrokken zijn.

Wat betreft verenigingszaken zijn op het ledendeel te vinden het  verenigingsstatuut; de verslagen van de algemene ledenvergadering inclusief de jaarverslagen; algemene voorwaarden voor contributie, bijeenkomsten en diensten; informatie 'fiscale regeling vakbondscontributie; de nieuwsflitsen en kwartaalbullletins voor leden en de presentaties van de CPD-themabijeenkomsten. 

...
Lees verder

Vogelgriep 2022 - 2023

 

Vogelgriep komt tegenwoordig het jaar rond voor bij wilde (water)vogels. Om te komen tot eenduidige berichten is de website van de NVWA leidend. De NVWA verwijst voor de kaart met actuele besmettingen naar Dierviewer die wordt bijgehouden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In Dierziekteviewer kan eenvoudig op postcode naar de geldende lokale maatregelen worden gezocht.

Op 5 oktober 2022 zijn landelijke maatregelen voor ophok- en afschermplicht ingesteld.  

 

NVWA geeft een overzicht van publieksadviezen (vogelgriep is een ziekte die van dier op mens kan overgaan) en afspraken die gelden voor het: 

 

Vogelgriep zorgt in meerdere Europese lidstaten voor problemen bij zowel wilde als gehouden vogels. De Europese Commissie geeft informatie over uitbraken, risico's, preventitie, controle en surveillance evenals de implicaties voorv de gezondheid van mensen: klik hier. Op 20 december 2021 heeft EFSA/ECDC een overzicht van de vogelgriep situatie in Europa over de periode september - december 2021 gepubliceerd: klik hier. 

 

In Nederland bespreekt de overheid in het Bestuurlijk Overleg en Technisch Uitvoering Overleg de ontwikkelingen en maatregelen. Daarbij laat de overheid zich adviseren door de Deskundigengroep Dierziekten. De adviezen zijn in te zien op de website van de Deskundigengroep Dierziekten.  

...
Lees verder