CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het aantal leden groeit. "Whats in it for you?". Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die doen. Het CPD heeft sinds haar oprichting op...


Leden info

SDa antibioticum gebruik dierhouderij neemt verder af

...
Lees verder

Coronavirus COVID-19 berichten en maatregelen

Algemene berichtgeving in verband diergeneeskundige dienstverlening en COVID-19

...
Lees verder

Voorjaarsdagen korting voor CPD-leden

De European Veterinary Conference wordt gehouden van 15 tot en met 17 april in de Fokkerterminal in Den Haag. Het programma is gepubliceerd: www.voorjaarsdagen.eu en de inschrijving is geopend. CPD-leden komen in aanmerking voor korting van 10 %. Gebruik bij inschrijving de kortingscode: CPD-VJD-2020. Van korting zijn uitgesloten DANS en pre-congres items. Om de korting te verzilveren neemt u tijdens het congres als bewijs van het CPD-lidmaatschap de contributiefactuur mee. 

...
Lees verder

CPD vijf jaar later "Hard werken op de achtergrond"

Onder de titel "Hard werken op de achtergrond" wordt in het tijdschrift Veearts in het interview "CPD vijf jaar later" met Karien Koenders CPD-voorzitter teruggekeken én vooruitgeblikt: klik hier

...
Lees verder

Agractie 1 oktober

Boeren trekken 1 oktober naar Den Haag om hun geluid te laten horen. Aanleiding is de stigmatisering van de Nederlandse dierhouderij. Het is begrijpelijk dat boeren hun geluid laten horen. Het gaat om onze voedselproductie waar boeren samen met velen, waaronder dierenartsen, iedere dag enorm hard aan werken. Daarbij past respect en waardering. Het Collectief Praktiserende Dierenartsen steunt dat. Voor informatie over het programma dat om 1 uur op het Malieveld start: www.agractie.nl. CPD-ers zullen zich bij de actie voegen.     

...
Lees verder

Dutch Pet Conference & Awards 2019

Dit jaar vindt de Dutch Pet Conference & Awards, hét netwerkevenement van de huisdierensector, plaats op dinsdag 5 november 2019 in de Efteling te Kaatsheuvel. Het thema ‘Changes & Chances’ staat centraal tijdens de derde editie. 

...
Lees verder

Dierenrechtenextremisme cognitieve dissonantie?

Column Karien Koenders CPD-voorzitter

De bezetting van het varkensbedrijf in Boxtel is inmiddels goeddeels uit de aandacht van de media. 

...
Lees verder

CPD-lustrum symposium "Magistraal Bereid"

CPD lustrum symposium programma “Magistraal Bereid”  

Op 26 maart 2019 heeft het CPD in het Akoesticum te Ede haar eerste lustrum gevierd. Practici en genodigden uit de overleggen en projecten waarin het CPD inbreng levert kwamen samen voor een op de toekomstgerichte blik. Karien Koenders CPD-voorzitter lichtte de keuze voor de locatie toe: doorklinken van het geluid gericht op jong talent. Als uitgangspunt was een van aanbevelingen uit de zienswijze “Antibioticabeleid effecten en perspectieven” van de Raad voor Dierenaangelegenheden uit 2016 genomen: “Stimuleer een level playing field in Europa ten aanzien van de eisen op het gebied van antibioticumgebruik, diergezondheid, dierenwelzijn en nieuwe preventie en behandelwijzen”:klik hier. Pierre-Louis Toutain, een internationaal gerespecteerde expert op het gebied van veterinair vergelijkende farmacologie gaf een “update 2019”. De visie op het optimaliseren van antibioticumgebruik om resistentie te minimaliseren en klinisch effect te maximaliseren biedt kansen voor zowel de behandeling van dieren als de omgevingseffecten. De beschikbaarheid van behandelingsmethode is in Europa sterk gereguleerd. Recent zijn een aantal Europese verordeningen vastgesteld waarvan de mogelijke impact werd toegelicht door Elzo Kannekens. Onder de titel “Van wens tot patent” gaf Elzo Kannekens, vanuit zijn ervaring in diverse functies en momenteel als Director Global  Public Policy & Multilateral affairs bij MSD Animal Health inzage in de complexiteit van het tot stand komen van producten. Aan tafel zitten en meepraten is van groot belang. Tot slot gaf emeritus-hoogleraar Johanna Fink-Gremmels inzicht in recente studies en ontwikkelingen die kansen bieden voor de rol van de practicus. (Be-) handelen nu en in de (nabije) toekomst zal zich meer en meer richten op maatwerk van zowel het dier als de omgeving waarin het leeft. Uit de dialoog met de aanwezigen kwam, onder leiding van emeritus-hoorleraar Frans van Knapen, naar voren dat het vak van de practicus zich verder zal verbreden. Een toekomst waarin het CPD het geluid uit de praktijk centraal stelt en de (inter-)nationale ontwikkelingen daarbij blijft betrekken.   

...
Lees verder

Afrikaanse Varkenspest bij wilde varkens in Belgische provincie Luxemburg

Op 13 september 2018 heeft het Belgische Federale Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen de besmetting van wilde varkens met Afrikaanse Varkenspest bekend gemaakt.

...
Lees verder

Wijziging regelgeving stralingsbescherming

...
Lees verder

CPD themabijeenkomst 2018 “Gezonde dieren, Gezond verstand”

Het Collectief Praktiserende Dierenartsen organiseerde op 29 mei 2018 in Mereveld te Utrecht de themabijeenkomst “Gezonde dieren, Gezond verstand”. 

...
Lees verder

Superhelden die veearts en boer!

Is de veearts sterk of zwak? Ziet u het voor zich? Een zwakke veearts? Ik zie het niet. Waarom dan deze vraag? 

...
Lees verder

CPD inbreng rondetafelgesprek “Dierenwelzijn en Rol van de Dierenarts”

Het CPD neemt op uitnodiging van de Vaste commissie van Economische Zaken deel aan het rondtafelgesprek “Dierenwelzijn en Rol van de Dierenarts”.

...
Lees verder

3-1 of 1-3

De uitingen van de website Dierenarts.nl worden door de Reclame Code Commissie als misleidend en oneerlijk aangemerkt: zie uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC) van 25 september 2017Dierenarts.nl blijft kopte het bericht op 27 september 2017.

...
Lees verder

Dierenwelzijn: waar ligt de grens?

De actiegroepering “The caring vets” zorgde in juli 2017 voor reuring in de media. Als fundamentele voorwaarde voor het houden van dieren leggen “The caring vets” de focus op de Vijf vrijheden van Brambell. Daarbij worden subtiele vormen van overredingskracht gehanteerd “Kom in verzet, dierenarts. Dit is geen dierenwelzijn”. Met een extreem gepassioneerde en onvoorwaardelijke toewijding dicteren “The caring vets” hoe dierenartsen behoren te denken, handelen en voelen en dat zij de gangbare veehouderij in Nederland moeten afwijzen. Door het creëren van een gepolariseerd “wij-versus-zij” beeld lijkt het nadrukkelijke doel de al langer smeulende discussie in de veterinaire beroepsgroep aan te wakkeren. Tweespalt is nieuws en aandacht zorgt tenslotte voor beweging. Uiteraard hebben “The caring vets” alle recht hun mening te uiten en een beeld van veehouderij en de daarin werkzame dierenartsen neer te zetten, maar wordt dat beeld ook gedeeld? 

 

...
Lees verder

Antibioticumresistentie volgt daling gebruik

Dat bericht 29 juni 2017 het MARAN rapport. In de rapportage is weergegeven dat in de meeste diersectoren resistentieniveaus in E. coli zijn gedaald.

...
Lees verder

CPD open themabijeenkomst: "dierenarts zijn, is topsport"

Op donderdag 11 mei 2017 hield het CPD haar vierde themamiddag waarbij "gezond werken" centraal stond.  Praktiserende dierenartsen en praktijkmanagers werden geïnformeerd over het geluid uit de praktijk dat middels iDiaLoog in kaart is gebracht, de mogelijkheden voor ondersteuning door Movir/Elestia en "inspectie en recht".   

...
Lees verder

Gewijzigde UDD-regeling

Op 1 januari 2017 gaat de gewijzigde UDD-regeling in. Vanaf haar start heeft het CPD een stevige bijdrage geleverd om aanpassing van de UDD-regeling tot stand te brengen. In de gewijzigde regeling zijn onder andere het keurslijf van de knelpuntaandoeningen losgelaten en is de afvoerplicht van antibiotica komen te vervallen.

...
Lees verder

Karien Koenders, nieuwe CPD-voorzitter

Op 15 september 2016 is Karien Koenders tijdens de ledenvergadering verkozen tot voorzitter van het CPD. Karien Koenders volgt daarmee Frans Dirven, een van de "initiatiefnemende kwartiermakers", op.

...
Lees verder

Diergeneesmiddelenautoriteit SDa jaarverslag 2016

De SDa heeft op 13 april 2017 haar jaarverslag 2016 gepubliceerd. Het verslag gaat onder andere in op het lage antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren en paarden en het onderzoek om na te gaan of de benchmarkwaarden beter onderbouwd konden worden met informatie over het voorkomen van resistentie. 

...
Lees verder

Diergeneesmiddelenautoriteit SDa zet genuanceerd beeld neer.

Tijdens de SDa persbijeenkomst op 6 juni 2016 luidde de titel van het persbericht: "Geringe daling antibioticumgebruik in dierhouderij afgelopen vijf jaar laat beweging naar uniform verantwoord gebruik zien". Nul gebruik is geen streven van de SDa het gaat om prudent gebruik. De aanpak voor de komende periode richt zich op maatwerk per sector.  Meer over het SDa persbericht: klik hier.

...
Lees verder

CPD en Interpolis gaan samenwerking aan

Het CPD en verzekeraar Interpolis zijn een samenwerking aangegaan. De samenwerking werd op 24 mei 2016 voorafgaand aan de CPD-themabijeenkomst “diagnose, gevoel of gevoeligheid” in CineMec Conference & Events in Ede door CPD-voorzitter Frans Dirven en Interpolis account director Rogier Wissink bekrachtigd. Interpolis heeft aangegeven dat een mantelovereenkomst niet mogelijk is. De samenwerking ligt in bewustwording voor het beperken van risico's. De samenwerking vergroot het risicobewustzijn van leden. 

...
Lees verder

CPD kiest ook voor MOVIR

Op dinsdag 24 mei 2016 heeft het CPD dit thema centraal gesteld. In de derde CPD themamiddag zijn de huidige en toekomstige mogelijkheden en ontwikkelingen voor de onderbouwing van de diagnose bij gezelschapsdieren, paarden en landbouwhuisdieren belicht. Naast veterinaire aspecten kwamen ook de juridische ins & outs aan bod.

...
Lees verder

Richtsnoeren voor verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de diergeneeskunde

De Europese Commissie heeft op 11 september 2015 Richtsnoeren voor verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de diergeneeskunde uitgebracht.

...
Lees verder

‘Voorkom ziek worden op de boerderij’

Dat is de titel van de poster waarmee met duidelijke illustraties wordt aangegeven wat men moet doen en laten om te voorkomen dat men ziek wordt. De poster is te te vinden op de website van het RIVM, te downloaden of te bestellen bij het RIVM via lci@rivm.nl.

...
Lees verder

CPD pleit voor verlagen BTW-tarief op diergeneeskundige zorg

Het Collectief Praktiserende Dierenartsen pleit voor een verlaging van het BTW-tarief op de diergeneeskundige zorg naar 6%. Het CPD heeft het pleidooi onder de aandacht gebracht bij Staatssecretaris van Financiën Wiebes en de Leden van de Vaste commissie van Financiën én Economische Zaken Landbouw en Visserij Dieren: klik hier. De Vaste commissie EZ heeft op dinsdag 23 juni 2015 overlegt over het onderwerp dierenwelzijn. Het overleg wordt op 9 september voortgezet. 

...
Lees verder

Kabinet presenteert integrale aanpak antibioticumbeleid

Het kabinet heeft op 24 juni 2015 haar integrale aanpak antibioticumresistentie gepresenteerd: klik hier. De waardering voor de prestatie die practici samen met klanten en sectoren hebben bereikt is fijn. In de aanpak zijn voor de veterinaire praktijk belangrijke acties benoemd. In 2014 heeft het CPD aangedrongen op een spoedige evaluatie van de UDD-regeling én de betekenis van vergaande reductie van het antibioticumgebruik voor het welzijn en de gezondheid van dieren.

...
Lees verder

IFAH-Europe conference 2015

Op donderdag 11 juni vond de IFAH-Europe conference 2015 plaats. Roxane Feller, Managing Director deed een oproep voor vereenvoudiging van registraties: ‘A less complex licencing system could significantly lower the administrative burden in bringing new, innovative veterinary medicines to the market. This will not only allow us to react rapidly to emerging disease situations but will also contribute to the sustainable supply of safe, high quality and affordable food across Europe.’ Nadere informatie over de conferentie is te vinden in het persbericht: klik hier. De presentaties van de sprekers zijn te vinden op de IFAH website: klik hier. Voor het samenvattend video verslag: klik hier 

 

...
Lees verder

Succesvolle bijeenkomst "de toolbox van de moderne dierenarts"

Op donderdagmiddag 28 mei 2015 organiseerde het CPD, voorafgaand aan de eerste ledenvergadering, een open themabijeenkomst over nieuwe en kansrijke ontwikkelingen op het gebied van veterinaire behandelingen. De toolbox van de practicus wijzigt in hoog tempo. De reductie van het gebruik van antibiotica gaat gepaard met een explosie aan innovatie en het ontwikkelen van alternatieven. Functionele ingrediënten en middelen die de gezondheid van dieren bevorderen maken onmiskenbaar onderdeel uit van de dagelijkse praktijk.

...
Lees verder

Werkbezoek EZ en NVWA: opening aanpassing UDD-regeling

Op 11 februari 2015 maakte, op uitnodiging van de Task Force ABRES varken, een delegatie medewerkers van het Ministerie van EZ en NVWA kennis met de dagelijkse praktijk van de UDD-regeling. De punten die tijdens het bezoek aan de orde zijn gesteld zijn vastgelegd in een persbericht: klik hier.

...
Lees verder

Focus op resistentiereductie

Cor de Vries schetst in het januarinummer van Melkvee Magazine de dilemma's en knelpunten van de practicus. Het gaat om de focus op resistentie reductie en draagvlak. Meer lezen: klik hier 

...
Lees verder

Survey Geborgde Dierenartsen

Op 1 januari 2015 zijn nieuwe wettelijke en private regels voor dierenartsen en veehouders ingegaan. Ter voorbereiding op de bijeenkomsten die de Stichting Geborgde Dierenarts in de eerste weken van 2015 voor practici heeft georganiseerd zijn surveys uitgezet.

...
Lees verder

"CPD symposium in de media"

"Dier vergeten in antibioticumbeleid" en "Antibiotica minder effectief door verouderde bijsluiters" koppen de columns van Geesje Rotgers in V focus. En "Nu goed nadenken waar de bodem ligt" staat boven het bericht in Vee & Gewas van 22 november 2014 en "Reductiebeleid nu temperen" valt te lezen in het december nummer van Veearts .

...
Lees verder

Deskundigheid practicus én de behandeling van het dier centraal

Op donderdag 6 november 2014 heeft het CPD dit thema centraal gesteld. In de druk bezochte bijeenkomst werd aan de hand van het veel besproken onderwerp: het antibioticumgebruik ingegaan op het thema. Sprekers, die dit onderwerp belichten op basis van hun eigen specialisme en betrokkenheid waren: 
 

...
Lees verder

Onderzoek naar richtlijnen

Het vakblad Veearts heeft een grootschalig online onderzoek uitgevoerd onder dierenartsen. In het onderzoek werden de verwachtingen en ervaringen met de richtlijnen gepeild.

...
Lees verder

Boer en veearts worstelen met strakke regels rond selectief droogzetten en antibiotica.

Onder deze kop deed Stal & Akker 11 oktober 2014 verslag van het interview met Frans Dirven. Lees verder

...
Lees verder

"Dierenarts wil zieke dieren helpen"

Onder deze kop deed Stal & Akker 11 oktober 2014 verslag van het interview met Frans Dirven. Lees verder

...
Lees verder

SDa monitoring en benchmark werpen vruchten af

Op 17 juni 2014 heeft de Diergeneesmiddelenautoriteit SDa haar rapport 2013 uitgebracht. De reductie zet ten opzichte van 2012 in 2013 verder door. Voor de vier belangrijkste sectoren wordt een reductie van 20,5 % behaald en dierenartsen in het actiegebied van de veterinaire benchmark indicator laat een afname van 9.6% naar 3,8 % zien.

...
Lees verder

CPD: leg verantwoordelijkheden waar ze horen

Op 6 juni 2014 heeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een conceptbesluit neergelegd om de regels voor gebruik van antibiotica onder de Wet Dieren te brengen. Aanleiding daarvoor is de Wet opheffing bedrijfslichamen (red. de productschappen) waar de huidige regels voor registratie van antibiotica en de verdere aanpak om te komen tot reductie van resistentie zijn ondergebracht.

...
Lees verder

CPD verzoek aan KNMvD heroverweeg veterinaire richtlijnen

Op 2 juni 2014 heeft het CPD naar aanleiding van het lanceren van de richtlijn "Streptococcus suis bij gespeende biggen" een dringend verzoek aan het KNMvD bestuur gericht om de veterinaire richtlijnen en de formularia te heroverwegen in het licht van de internationale wetenschappelijke ontwikkelingen.

...
Lees verder

SDA benchmark dierenartsen

p 17 juni 2014 is de eerste Veterinaire Benchmark Indicator voor dierenartsen uitgebracht. De VBI geeft een eerste indruk van de voorgeschreven antibiotica door dierenartsen. De “nulmeting” is gebaseerd op cijfers uit 2012.

...
Lees verder

CPD wil werkbare regels

Onder deze kop verscheen op 17 april 2014 het interview met Frans Dirven, CPD-voorzitter in Boerderij Vandaag: Lees verder   

...
Lees verder

Pilot prestatiebeloning roept heftige reactie op

In het bericht in het nieuwsblad Tubantia van 4 april wordt de suggestie gewekt dat dierenartsen dieren bewust ziek houden.

...
Lees verder

Werkbezoek Tweede Kamerleden

Op 4 april hebben de Tweede Kamerleden Helma Lodders (VVD) Jaco Geurts (CDA) en Elbert Dijkgraaf (SGP) zich tijdens het werkbezoek aan dierenartsenpraktijk VUG laten informeren door Willem Jan Last, Carola Timmer en CPD-bestuurslid Rene Sol.

...
Lees verder

Richtlijnen en formularia niet rijp voor officieel toetsingskader

Op 26 februari 2014 heeft het CPD een brief gestuurd naar de dr. ir. H. Paul Inspecteur Generaal  NVWA waarin wordt aangegeven dat de richtlijnen en formularia niet rijp zijn om te worden ingezet als officieel toetsingskader.

...
Lees verder

CPD de vereniging ván en vóór practici

Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het aantal leden groeit. "Whats in it for you?". Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die doen. Het CPD heeft sinds haar oprichting op 17 januari 2014 een succesvolle start en ontwikkeling doorgemaakt. Karien Koenders die op 15 september 2016 tot voorzitter werd verkozen, verwoordde het als volgt: "Er staat een sterk team van bestuurders en CPD-afgevaardigden in de diverse organisaties. We hebben een prachtig beroep en het CPD wil ervoor zorgen dat we dat ook met trots en plezier kunnen uitoefenen". Het serieus nemen van het geluid uit de praktijk, daar draait het om. Het CPD zet daarvoor de iDiaLoog in en gebruikt de respons voor de belangenbehartiging.

Het CPD-lidmaatschap is voordelig en compleet door de samenwerking met partijen die u en uw praktijk ondersteunen. Wij komen graag naar u toe om daarover in gesprek te gaan.

Voor CPD-leden zijn achter de inlog beschikbaar het "verenigingsstatuut"; de jaarverslagen; de verslagen van de algemene ledenvergadering; de "algemene voorwaarden voor klanten"; de informatie om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming; de handleiding "Inspectie en recht" die ingaat op NVWA toezicht en inspecties, het NVWA interventiebeleid en de vervolgtrajecten; informatie over het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming; informatie hoe te handelen bij calamiteiten, de nieuwsflitsen voor leden en de presentaties van de CPD-themabijeenkomsten:

  • 26 maart 2019 lustrum symposium "Magistraal Bereid"
  • 29 mei 2018 "Gezonde dieren, gezond verstand"
  • 11 mei 2017 "Dierenarts zijn, is topsport"
  • 15 september 2016 "iDialoog en iDialearn" 
  • 24 mei 2016 "Diagnose, gevoel of gevoeligheid";
  • 28 mei 2015 "De toolbox van de moderne dierenarts" en
  • 6 november 2014 "De deskundigheid van de practicus en de behandeling van het dier centraal".
...
Lees verder