CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

CPD verzoek aan KNMvD heroverweeg veterinaire richtlijnen

Op 2 juni 2014 heeft het CPD naar aanleiding van het lanceren van de richtlijn "Streptococcus suis bij gespeende biggen" een dringend verzoek aan het KNMvD bestuur gericht om de veterinaire richtlijnen en de formularia te heroverwegen in het licht van de internationale wetenschappelijke ontwikkelingen.

De formularia worden opgesteld door de Werkgroep Veterinair Antibioticum Beleid van de KNMvD. Formularia en richtlijnen zijn geen wet maar vormen een leidraad voor de praktijk. Het horen dynamische stukken te zijn waarmee op ontwikkelingen kan worden geanticipeerd. De internationale wetenschappelijke inzichten m.b.t. risico's van antibioticumgebruik bij dier en mens nemen ras toe. Daar wordt vanuit het CPD aandacht voor gevraagd.