CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

CPD dé vereniging ván en vóór practici 

Het Collectief Praktiserende Dierenartsen is in 2014 succesvol van start gegaan. Na de oprichtingsbijeenkomst op de Faculteit Diergeneeskunde zijn met een consistente en constructieve aanpak en lobby posities verkregen in organisaties die invloed hebben het vak en belangen van de practicus. Het CPD heeft leden uit de gezelschapsdieren-, paarden-, landbouwhuisdieren-, en gemengde praktijk. Praktiserende dierenartsen zowel ondernemers als practici in loondienst zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij het CPD.

 

Deskundigheid van de practicus centraal

De practicus weet wat zich in de dagelijkse praktijk afspeelt en kan vanuit de eigen professionele deskundigheid het best zelf aangeven wat zij/hij nodig heeft om het vak correct uit te oefenen. In de moderne diergeneeskunde is het zaak snel te anticiperen op maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen. Daarbij is practicus de spil. Het CPD verenigt practici en voert lobby voor het collectieve belang. 

 

Europese uitgangspunten

De rol en positie van de dierenarts is vastgelegd in de European Veterinary Code of Conduct opgesteld door de Federation of Veterinarians of Europe. Deze 'gids' beschrijft de relatie practicus en het dier, de dierhouder, het veterinaire team, de maatschappij en het bevoegde gezag: de overheid. Het CPD hanteert deze 'gids' als afwegingskader en waakt daarbij over achterhaalde en doorgeschoten regels die het vak onuitvoerbaar maken en de beroepsuitoefening belemmeren en voert lobby om daar verandering in te brengen. Daarbij staat de deskundigheid en professionele onafhankelijkheid van de dierenarts centraal. 

 

Het CPD heeft met betrekking tot het nationale veterinaire antibioticumbeleid, op basis van de aanbeveling in de zienswijze 'antibiotica' van de Raad voor Dieraangelegenheden, een transitie naar de ‘EMA-categorisering antibiotica voor verstandig en verantwoord gebruik bij dieren' in gang gezet. Aan de uitgangspunten opgesteld door de European Medicine Agency (EMA)  en Antimicrobial Advice Ad Hoc Expert Group (AMEG) ligt een wetenschappelijke onderbouwing ten grondslag. Bij het initiatief is de relatie gelegd met de implementatie van EU verordening 2019/6 en een de onafhankelijke positionering van het nationale veterinaire antibioticum beleid. EMA moedigt dierenartsen aan de AMEG-indeling te raadplegen alvorens antibiotica voor te schrijven voor dieren die zij behandelen. Over de implementatie van de Verordening EU 2019/6 (diergeneesmiddelen) en de onafhankelijke positionering van het nationale antibioticumbeleid wordt nog overleg gevoerd: klik hier

 

Geluid uit de praktijk vorm geven

Het CPD vindt dat de bureaucratisering de laatste jaren ongezonde vormen aanneemt. Bemoeizucht en private regels zorgen voor een aanzienlijke bovenwettelijke lastendruk. Nut en noodzaak van die regels is niet altijd aantoonbaar. Sommige regels gaan zelfs ten koste van de professionele diergeneeskundige zorg en voorbij aan de verantwoordelijkheid die practici hebben richting dier en maatschappij. Actueel is het draagvlak voor diverse regelingen zoals de richtlijnen en overbodige en kostbare bureaucratie. Dat moet waar mogelijk worden bijgesteld. 

 

 “regels en richtlijnen plaatsen de practicus dagelijks voor dilemma's”

 

De praktijk vormt een belangrijke bron van informatie. Het CPD hanteert de iDiaLoog om het geluid uit de veterinaire achterban te inventariseren. iDiaLoog koppelt de inbreng terug en vormt zo een interactief platform. Practici geven binnen het CPD aan welke regels onwerkbaar of nutteloos zijn, bijgesteld of geschrapt moeten worden. Daarbij wordt vanuit een onafhankelijke positie de verbinding naar belanghebbende organisaties gelegd. Het CPD voorziet in de behoefte om het geluid uit de praktijk vorm te geven. Loopt je als practicus ergens tegen aan meld het via info@cpd-online.nl. CPD-leden worden op het ledendeel op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.      

 

De CPD-aanpak is inmiddels niet onopgemerkt gebleven en de consistente aanpak heeft geleid tot aanpassingen die het dier en de practicus ten goede komen. Voor het CPD staat de nieuwe toekomstgerichte doordachte praktijkgerichte aanpak en plezier in het vak centraal. Voor voedselproducerende dieren speelt de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) een centrale rol in de besluitvorming. Het CPD heeft op 17 november 2014 het SGD-bestuur verzocht de Europese gids als algemeen afwegingskader te hanteren (klik hier). Het CPD neemt vanuit haar onafhankelijke positie deel in de Colleges van Belanghebbenden van de Stichting Geborgde Dierenarts en aan het bestuurlijk overleg SGD-CPD-KNMvD. Daar wordt het gesprek over veterinaire veldnormen gevoerd. Vanuit het bestuurlijke overleg SGD-CPD-KNMvD is op 18 augustus 2021 de definitie voor Goede Veterinare Praktijk vastgesteld. Nadere toelichting: klik hier.

 

CPD ván, dóór en vóór practici: DON'T JUST FOLLOW US, JOIN US