CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

CPD-lustrum symposium "Magistraal Bereid"

CPD lustrum symposium programma “Magistraal Bereid”  

Op 26 maart 2019 heeft het CPD in het Akoesticum te Ede haar eerste lustrum gevierd. Practici en genodigden uit de overleggen en projecten waarin het CPD inbreng levert kwamen samen voor een op de toekomstgerichte blik. Karien Koenders CPD-voorzitter lichtte de keuze voor de locatie toe: doorklinken van het geluid gericht op jong talent. Als uitgangspunt was een van aanbevelingen uit de zienswijze “Antibioticabeleid effecten en perspectieven” van de Raad voor Dierenaangelegenheden uit 2016 genomen: “Stimuleer een level playing field in Europa ten aanzien van de eisen op het gebied van antibioticumgebruik, diergezondheid, dierenwelzijn en nieuwe preventie en behandelwijzen”:klik hier. Pierre-Louis Toutain, een internationaal gerespecteerde expert op het gebied van veterinair vergelijkende farmacologie gaf een “update 2019”. De visie op het optimaliseren van antibioticumgebruik om resistentie te minimaliseren en klinisch effect te maximaliseren biedt kansen voor zowel de behandeling van dieren als de omgevingseffecten. De beschikbaarheid van behandelingsmethode is in Europa sterk gereguleerd. Recent zijn een aantal Europese verordeningen vastgesteld waarvan de mogelijke impact werd toegelicht door Elzo Kannekens. Onder de titel “Van wens tot patent” gaf Elzo Kannekens, vanuit zijn ervaring in diverse functies en momenteel als Director Global  Public Policy & Multilateral affairs bij MSD Animal Health inzage in de complexiteit van het tot stand komen van producten. Aan tafel zitten en meepraten is van groot belang. Tot slot gaf emeritus-hoogleraar Johanna Fink-Gremmels inzicht in recente studies en ontwikkelingen die kansen bieden voor de rol van de practicus. (Be-) handelen nu en in de (nabije) toekomst zal zich meer en meer richten op maatwerk van zowel het dier als de omgeving waarin het leeft. Uit de dialoog met de aanwezigen kwam, onder leiding van emeritus-hoorleraar Frans van Knapen, naar voren dat het vak van de practicus zich verder zal verbreden. Een toekomst waarin het CPD het geluid uit de praktijk centraal stelt en de (inter-)nationale ontwikkelingen daarbij blijft betrekken.