CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. De beste zorg voor het dier start bij het werkbaar houden van het vak. Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers d...


Leden info

CPD pleit voor verlagen BTW-tarief op diergeneeskundige zorg

Het Collectief Praktiserende Dierenartsen pleit voor een verlaging van het BTW-tarief op de diergeneeskundige zorg naar 6%. Het CPD heeft het pleidooi onder de aandacht gebracht bij Staatssecretaris van Financiën Wiebes en de Leden van de Vaste commissie van Financiën én Economische Zaken Landbouw en Visserij Dieren: klik hier. De Vaste commissie EZ heeft op dinsdag 23 juni 2015 overlegt over het onderwerp dierenwelzijn. Het overleg wordt op 9 september voortgezet. 

Diereigenaren hebben de wettelijke plicht om dieren de nodige zorg te bieden. Medische zorg voor dieren mag in de ogen van het CPD niet worden gezien als een luxeproduct. De zorg voor zieke dieren én preventie moet uit oogpunt van dierenwelzijn zo min mogelijk worden gehinderd door de financiële situatie van de verzorger van het dier. De diergeneeskundige zorg (o.a. consulten, onderzoeken, operaties, diergeneesmiddelen die door de dierenarts zelf worden toegediend en de administratie die de dierenarts voor klanten moeten verrichten) valt nu onder het hoge tarief van 21%. 

In november 2011 is een verlaging van het BTW-tarief naar 6 % in de Tweede Kamer aan de orde geweest: klik hier. Destijds wezen de indieners er vooral op dat goede zorg voor dieren voor iedereen toegankelijk moet zijn, ook voor mensen met een kleine beurs. Dat argument geldt nog steeds. Voor de gezondheid en het welzijn van dieren van eigenaren die het financieel moeilijk hebben kan een verlaging van het BTW-tarief immers veel betekenen.

Ten opzichte van 2011 is de drempel voor de gehele diergeneeskundige zorg fiks gestegen. De zorg is de laatste jaren sterk gewijzigd. Ter voorkoming van ziekte is de nadruk nog sterker gericht op preventie. Vanwege de aanscherping van diverse regelingen, met name op het gebied van het antibioticumgebruik,  gelden extra eisen voor het instellen van onderzoek. Deze onderzoeken en de daarmee gepaard gaande afhandeling vallen onder het hoge tarief van 21 %. Ook de administratieve lasten die dierenartsen voor klanten moeten verrichten zijn door wettelijke én private regels sterk toegenomen. Het betreft o.a. verslaglegging, het maken van gezondheidsplannen en het aanleveren van gegevens over voorgeschreven antibiotica. Het CPD vindt dat door de stijgende lastendruk de drempel voor de gehele diergeneeskundige zorg voor klanten te hoog is en voert daarom het pleidooi tot heroverweging van het besluit in 2011.

De overheid heeft laten weten niet op het verzoek in te gaan.