CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. De beste zorg voor het dier start bij het werkbaar houden van het vak. Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers d...


Leden info

Kabinet presenteert integrale aanpak antibioticumbeleid

Het kabinet heeft op 24 juni 2015 haar integrale aanpak antibioticumresistentie gepresenteerd: klik hier. De waardering voor de prestatie die practici samen met klanten en sectoren hebben bereikt is fijn. In de aanpak zijn voor de veterinaire praktijk belangrijke acties benoemd. In 2014 heeft het CPD aangedrongen op een spoedige evaluatie van de UDD-regeling én de betekenis van vergaande reductie van het antibioticumgebruik voor het welzijn en de gezondheid van dieren.

Het CPD is verheugd dat de Gezondheidsraad wordt gevraagd haar advies uit 2011 te updaten, dat de Raad voor Dieraangelegenheden een zienswijze gaat uitbrengen over de gevolgen van het reductiebeleid én dat de actie om de UDD-regeling te evalueren inmiddels loopt.

Gelijktijdig is de monitoring van het gebruik van en resistentie tegen antibiotica in de dierensector MARAN 2015 uitgebracht: klik hier. MARAN meldt dat de vermindering in gebruik in dieren heeft bijgedragen aan een afname in resistentie in dieren en dierlijke producten. In 2014 vlakte de daling in gebruik van antibiotica in de veehouderij af, Dat was gezien ervaringen in andere landen die een reductiebeleid voeren te verwachten. Het kabinetsvoorstel om van generieke doelstellingen over te gaan tot een diersoortgerichte aanpak spreekt in de plannen zeer aan.