CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

Coronavirus COVID-19 berichten en maatregelen

Algemene berichtgeving in verband diergeneeskundige dienstverlening en COVID-19

#zorgvoordierenblijfttoegankelijk 

 

Over de veterinaire dienstverlening onder COVID-19 maatregelen heeft het CPD in de eerste weken van de crisis in het informele LNV-overleg met dierenartsen de vraag gesteld: 'Welke zorg wil de Minister, uit oogpunt van rechtsbescherming van dieren en dierenartsen, aan de houders voor hun dieren onthouden?'. Op die vraag kwam na een aantal weken als antwoord: 'De Minister zal in die zin geen beperkende maatregelen aan houders van dieren opleggen'. Daarmee hebben dierenartsen en medewerkers, met respect voor de adviezen van het RIVM en Vetinf@ct, de dienstverlening kunnen voortzetten. Niet alleen de noodzorg kon worden verleend maar ook de preventieve zorg en behandelingen kunnen doorgang vinden. 

 

Lijst cruciale beroepen 

Bij de aanvang van de crisis heeft de overheid een lijst cruciale beroepen ingesteld. Dat werd onder andere gedaan in verband met de kinderopvang voor hulpverleners. Dierenartsen en ondersteunende medewerkers stonden niet op de lijst. Op dat moment vervelend maar dat is via informeel overleg snel opgelost via de zogenaamde 'verbrede interpretatie'. Op voorstel van het CPD werd met een werkgeversverklaring een maatwerkoplossing mogelijk. De overheid heeft vrij snel bij aanvang van de crisis bekend gemaakt dat de bespreking van de lijst cruciale beroepen door te schuiven naar de evaluatie. Dat kan dus nog wel even duren. Aangezien de Minister van LNV m.b.t. de zorg voor dieren heeft aangegeven geen beperkende maatregelen aan houders op te leggen is de veterinaire dienstverlening in volle omvang aan te merken als een vitaal proces.  Tevens zijn dierenartsen opgenomen in de lijst contactberoepen. Tijdens het coronadebat op 21 december 2021 is er door BoerBurgerBeweging (BBB), met mede-indieners Groep Van Haga, JA21, SGP en PVV een motie ingediend met de titel: ‘beroepsgroepen dierenartsen en paraveterinairen aanwijzen als cruciale beroepen’. Aanleiding voor de motie zijn de maatregelen van 19 december 2021 en naar verwachting het bericht in het periodiek Veearts dat melding maakt van een  vermeend onderscheid tussen de landbouwhuisdieren- en gezelschapsdierenpraktijk. Feitelijk is dat niet aan de orde. CPD-leden zijn daarover geinformeerd waarmee een niet bestaand probleem is opgelost. 

 

Meer informatie is te vinden op: 

 

  • Rijksoverheid overzicht informatie i.v.m. COVID-19: klik hier  

 

  • Rijksoverheid overzicht uitgezonderde contactberoepen (ewaaronder dierenartsen): klik hier 

 

  • Rijksoverheid advies voor eigenaren van huisdieren i.v.m. COVID-19 d.d. 15 mei 2020: klik hier

 

  • Rijksoverheid avondklok d.d. 23 januari 2021 'medische hulp aan dieren': klik hier

 

  • RIVM huisdieren en COVID-19: klik hier. RIVM maandelijks overzicht zoönosesignalen 7 mei 2021 editie 116 bericht 369 'SARS-CoV-2 vastgesteld bij drie honden en één kat': klik hier.

 

  • RIVM Vetinf@ct, voor deze berichtenservice over zoönosen kunnen dierenartsen zich aanmelden: klik hier. Vetinf@ct verwijst voor informatie over desinfectiemiddelen tegen het Coronavirus naar het advies van College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (ctbg): naar het advies

 

  • Infographic met aanbevelingen voor bezoekers aan de dierenarts(-praktijken) in verband met de "anderhalvemetersamenleving" d.d. 4 mei 2020: naar infographic

 

 

Ter informatie: Voor CPD leden is op het besloten deel van de website een overzicht te vinden van nieuwsflitsen en informatie waaronder een werkgeversverklaring i.v.m. de 'verbrede interpretatie' cruciale beroepen: klik hier