CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

Geen zorg over de kwaliteit van de diergeneeskundige zorg

Op 5 juli 2023 is het overleg gestart over de veteriaire professie. Aanleiding zijn onderzoeken die op initiatief van het Minister van LNV in 2022 zijn uitgevoerd en waarvan de rapportages zijn opgeleverd. Op 23 december 2022 heeft de Minister van LNV Piet Adema zijn appreciatie over de 'onderzoeken veterinaire veld' samen met de beslisnota van 4 oktober 2022 het Berenschot onderzoek ‘positie en rol dierenarts en kwaliteitsborging diergeneeskundige beroepsuitoefening’ en het 'overzicht grootste private ketens die eisen stellen aan kwalificering private dierenartsen' inclusief het onderzoeksrapport 'arbeidsmarkt dierenartsen' uitgevoerd door Stichting Economisch Onderzoek en Geelen Consultancy aan de Kamer gestuurd. In de brief wordt de aanleiding voor de onderzoeken geduid en presenteert de Minister de conclusies en aanbevelingen. Tevens geeft de Minister zijn apprectiatie en het plan om in 2023 tot breed gedragen afspraken en tijdspad voor versterking van het veterinaire beroep te komen. De Minister ziet ook voor zichzelf een rol en wil daarom het plan tot stand brengen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Tijdens de startbijeenkomst op 5 juli 2023 heeft de onafhankelijk voorzitter prof. dr. ir. Gerda van Dijk de opdracht aanvaard en is het bestuur overleg veterinaire professie gestart. Aan tafel zitten het Ministerie van LNV, de Faculteit Diergeneeskunde; Vedias, de beroepsvereniging voor de paraveterinair dierenartsassistent; de KNMvD, de beroepsvereniging voor dierenartsen en het Collectief Praktisrende Dierenartsen, de belangenvereniging voor prakiserende dierenartsen

Kwaliteitsborging opnieuw op de tekentafel 

 

Het CPD kijkt uit naar de gesprekken over de rol en positie en de kwaliteitsborging diergeneeskundige beroepsuitoefening. Dat gesprek gaan we graag aan in de geruststelling dat de onderzoekers van Berenschot constateren dat zij op dit moment feitelijk geen onvoldoende kwaliteit van de diergeneeskundige beroepsuitoefening hebben kunnen vaststellen. Kortom er is geen zorg over de kwaliteit van de diergeneeskundige zorg. Waar de versterking zich op richt is een op de toekomstgerichte herijking wat vanuit het publieke stelsel tot het algemeen belang behoort. Kortom de kwaliteitsborging ligt opnieuw op de tekentafel. De voorbije jaren is ervaring opgedaan met plannen waarvoor geen breed draagvlak blijkt te bestaan, evenals de invloed op erkenningsregelingen vanuit de ACM leidraad samenwerking tussen concurrenten en de omgang met de gegevens vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is tijd de kwaliteitsborging opnieuw op de tekentafel te leggen en de opgedane ervaring daarin mee te nemen. Daar ziet het Ministerie een eigen rol en is de reden om een onafhankelijke voorzitter voor het gezamenlijke proces te vragen. De positie en rol die het CPD inneemt in de aanpak borging kwaliteit van de diergeneeskundige beroepsuitoefening is te vinden op: https://www.cpd-online.nl/over-cpd/positie

 

Gezonde arbeidsmarkt

 

De Stichting Economisch Onderzoek (SEO) en Geelen Consultancy duiden in ‘De arbeidsmarkt voor dierenartsen. Perspectieven en Knelpunten’ dat wat betreft de arbeidsmarkt voor dierenartsen het een gepercipieerd tekort betreft. SEO geeft aan dat in 2022 een (absoluut) hoog aantal vacatures voor gezelschapsdierenartsen, bij de NVWA en in de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant is vastgesteld. Daarbij is op te merken dat een hoger aantal vacatures niet impliciet een tekort aan dierenartsen betekent en er sprake is van een gezonde arbeidsmarkt. Naar de toekomst heeft de Faculteit Diergeneeskunde, vooruitlopend op de gesprekken, het capaciteitsplafond van de master Diergeneeskunde verhoogd van 190 naar 240 plekken. Wat het CPD betreft kan de werkdruk bij dierenartsen worden verminderd door in te zetten op minder in plaats van meer regels en een betere rechtsbescherming van practici.

 

Gecombineerde aanpak 

 

Aangezien beide thema's: 'positie en rol diergeneeskundigen' en de 'arbeidsmarkt voor diergeneeskundigen' nauw met elkaar zijn verwerven liggen deze gecombineerd op tafel in het bestuurlijk overleg veterinaire professie.