CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

Dierenwelzijn: waar ligt de grens?

De actiegroepering “The caring vets” zorgde in juli 2017 voor reuring in de media. Als fundamentele voorwaarde voor het houden van dieren leggen “The caring vets” de focus op de Vijf vrijheden van Brambell. Daarbij worden subtiele vormen van overredingskracht gehanteerd “Kom in verzet, dierenarts. Dit is geen dierenwelzijn”. Met een extreem gepassioneerde en onvoorwaardelijke toewijding dicteren “The caring vets” hoe dierenartsen behoren te denken, handelen en voelen en dat zij de gangbare veehouderij in Nederland moeten afwijzen. Door het creëren van een gepolariseerd “wij-versus-zij” beeld lijkt het nadrukkelijke doel de al langer smeulende discussie in de veterinaire beroepsgroep aan te wakkeren. Tweespalt is nieuws en aandacht zorgt tenslotte voor beweging. Uiteraard hebben “The caring vets” alle recht hun mening te uiten en een beeld van veehouderij en de daarin werkzame dierenartsen neer te zetten, maar wordt dat beeld ook gedeeld? 

 

Het Collectief Praktiserende Dierenarts (CPD) heeft in de periode 4 juli tot 17 juli via iDiaLoog practici werkzaam in de veehouderij gevraagd wat zij van het geschetste beeld vinden. 173 veeartsen hebben gerespondeerd. Dat komt neer op ongeveer 20 % practici werkzaam in de veehouderij. De respons schetst een duidelijk beeld: 93 % van de veeartsen heeft de afgelopen weken de aandacht in de media over dierenwelzijn gevolgd; 85 % zegt zich niet te herkennen in het beeld dat van de veehouderij wordt geschetst; 92 % herkent zich niet in het beeld dat van de practicus werkzaam in de veehouderij (veearts) wordt geschetst; 76 % geeft aan dat de huidige media-aandacht onderwerp van gesprek is met de veehouder en 78 % geeft aan de vrees te delen dat de discussie tot meer regels kan leiden. Uit de reacties komt naar voren dat een eenzijdig beeld is geschetst. Veeartsen zijn in de praktijk dagelijks met dierenwelzijn bezig. Vele lopende initiatieven in de veehouderij zorgen voor vooruitgang ook ten aanzien van het dierenwelzijn. Het CPD neemt het geluid van veeartsen uit de praktijk als insteek voor haar overleg met de sectorpartijen. Daarbij lijkt, op basis van ervaring, voor misstanden m.b.t. dierenwelzijn de eerst aangewezen weg www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl Het CPD heeft op 24 juli 2017 het afsprakenkader signalering dierverwaarlozing ondertekend.