CPD dé vereniging voor practici
Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het aantal leden groeit. "Whats in it for you?". Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die d…

Word ook lid van het CPD

De inbreng van u als practicus is van groot belang. U weet het beste wat u nodig heeft om uw vak goed uit te kunnen oefenen, en wat wél en niet werkt in uw praktijk. Word ook lid!

 • Stem voor practici
 • Waken over belangen
 • Maak uw eigen lobby mogelijk  
 • Werk mee aan een gezond vak
Lid worden CPDGa naar Mijn CPD

Afrikaanse Varkenspest bij wilde varkens in Belgische provincie Luxemburg 

Op 13 september 2018 heeft het Belgische Federale Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen de besmetting van wilde varkens met Afrikaanse Varkenspest bekend gemaakt. Daarmee neemt de dreiging voor mogelijke insleep in Nederland toe. Het CPD heeft de informatie over Afrikaanse Varkenspest uit de iDiaLearn "aangifteplichtige varkensziekte, update uw kennis" voor Geborgde Varkensdierenartsen op een rij gezet. De deelnemers aan deze nascholing hebben een uitnodiging ontvangen om hun kennis op te frissen. 

CPD themabijeenkomst 2018 “Gezonde dieren, Gezond verstand” 

Het Collectief Praktiserende Dierenartsen organiseerde op 29 mei 2018 in Mereveld te Utrecht de themabijeenkomst “Gezonde dieren, Gezond verstand”. “Gezonde dieren” practici spannen zich er dagelijks met passie voor in. “Gezonde dieren” worden beleidsmatig als norm gesteld maar wat betekent dat voor de dagelijkse veterinaire praktijk. Prof. dr. Johanna Fink-Gremels Universiteit Utrecht emeritus professor Veterinaire Farmacologie, Farmacotherapie en Klinische Toxicologie belichtte de internationale ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de dagelijkse praktijk. drs. Marion Kluivers-Poodt WAG-UR nam de aanwezige mee in "Resilence" de nieuwe wetenschappelijke kijk op diergezondheid en Hugo de Groot CPD algemeen secretaris ging in op "wicked problems" waar de practicus zich in de praktijk voor ziet geplaatst. De presentaties zijn voor leden beschikbaar op het besloten deel van de website. 

Wijziging regelgeving stralingsbescherming 

Vanaf 6 februari 2018 is met het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming de wet- en regelgeving ioniserende straling gewijzigd. CPD-leden die met ioniserende straling werken vinden hierover nadere informatie op het ledendeel van de CPD-website: klik hier

Landelijke ophokplicht pluimvee 2018

Voor de winterperiode 2018 is op vrijdag 8 december 2017 een landelijke ophokplicht voor pluimvee ingesteld naar aanleiding van een uitbraak van een hoogpathogene H5N6 variant van de vogelgriep. In opdracht van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit draagt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zorg voor de informatievoorziening voor bedrijven en particulieren. De ophokplicht is op 13 april 2018 ingetrokken: klik hier. De specifieke hygiënevoorschriften om stal en erf te mogen betreden blijven wel gelden: klik hier. Alertheid voor uitbraken blijft geboden. Pluimvee- en hobbyhouders kunnen voor actuele informatie terecht op: RVO.nl of bellen met: 088 042 42 42. De actuele informatie over preventie, vastgestelde besmettingen en de bestrijding is te vinden op de website van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit: NVWA.nl. Voor nadere informatie en maatregelen vanuit het Ministerie van LNV: klik hier of twitter: klik hier

Superhelden die veearts en boer!

Is de veearts sterk of zwak? Ziet u het voor zich? Een zwakke veearts? Ik zie het niet. Waarom dan deze vraag? 

Afgelopen zomer was er nogal wat negatieve media-aandacht rondom dierenwelzijn in de veehouderij en de rol van de dierenarts daarin. Het Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) heeft veeartsen via iDiaLoog daarom naar hun mening gevraagd. DE manier om het geluid uit de praktijk rechtstreeks te horen. De uitkomst hiervan is ingebracht voor het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over dierenwelzijn in de veehouderij en de rol van de dierenarts dat op 22 november 2017 zal plaatsvinden.

Nu wordt u wellicht nieuwsgierig naar de uitkomst van de iDialoog. Veeartsen (CPD-leden en niet leden) geven aan dat ze zich niet herkennen in het negatieve beeld dat door de media is geschetst over de veehouderij en de rol van de veearts daarin. Veeartsen zien hun rol als dienstverlenend en primair gericht op de hulpvraag. Ze signaleren en adviseren en zien de rol niet primair als “melder”. Veeartsen geven aan dat dierwelzijn onderdeel van hun dagelijkse werk is. Bovendien is die rol breder dan dierenwelzijn. Boer en veearts wegen naast welzijn de dier- en volksgezondheid én het nut van het houden van het dier, ofwel de economie. En wat de kritiek betreft die ze over zich heen krijgen, zie ik steeds vaker dat ze zich niet meer verweren. 

De veearts geeft aan dat die rol prima is te vervullen. De veearts is er voor opgeleid, heeft de kennis en kunde in huis en de moderne veehouder staat open voor adviezen. Dat verschilt behoorlijk van de visie die de Faculteit Diergeneeskunde heeft ingediend voor het rondetafelgesprek. "De dierenarts is zwak en zijn positie moet worden versterkt". De oplossing: controle op naleving en sancties in de kwaliteitssystemen. Huh wat? De dierenarts is zwak? No way. Zwak? Ik heb nog nooit zo een sterke beroepsgroep gezien. Altijd maar stug doorgaan, dag en nacht zetten veeartsen zich in voor het dier. Dit doen ze omdat ze er van overtuigd zijn dat ze een positieve bijdrage kunnen leveren, ongeacht hoeveel shit er op je afkomt. Negatieve media-aandacht, altijd coachen en je bewegen tussen verschillende krachtenveld en belangen, zelfs met het risico op een sanctie als je dieren probeert de beste behandeling te geven. Maar wat vinden we het leuk en nuttig! Het is ons vak en we staan met passie en power voor onze professionaliteit en samen met de boer voor dat glaasje melk, stuk kaas, speklapje of eitje.

Door publiek private samenwerking en eigen initiatief worden enorme stappen gezet naar een moderne veehouderij met volle aandacht voor dierenwelzijn. Een succesformule die intussen wereldwijd wordt geroemd. Dus: Wat nou zwak? Echt niet. Er is aantoonbaar veel bereikt en de veehouderij verbetert voortdurend.

Zou er misschien een andere reden zijn dat de veearts met regelmaat als zwak wordt afgeschilderd? Levert het financiën voor onderzoek? Heeft de veearts dringend een cursus coaching nodig? De zogenaamde "rotte appels" moeten een "lesje leren". Een mooi lesje wat je zelf verkoopt. Hoe ver zijn we heen dat de veearts tegenwoordig dieren niet meer durft te behandelen uit vrees voor een boete? Het is niet overdreven, ik merk het dagelijks, vandaag zelfs nog. En, zijn de extra regels bijvoorbeeld in de vorm van richtlijnen een verdienmodel? De controles erop moeten immers worden betaald en de sanctie: “een lesje”.

Hoe valt deze vicieuze cirkel te doorbreken? Laten we ophouden met de dierenarts zwak te noemen. De dierenarts is super sterk. “Kom in verzet dierenarts, dit is geen dierenwelzijn” wordt “Kom in verzet veearts, zo laat je niet over je spreken”. “De veearts vertelt” van @DeDierenDoc helemaal top! De boer en de veearts zijn harde werkers en krachtige professionals. Ik ben trots op onze boeren die voor ons voedsel zorgen en trots op alle veeartsen die daar als adviseur en coach een steentje aan bijdragen. “We are vets … and #YesWeCare”. En die trots geldt natuurlijk ook voor de collegae werkzaam in de gezelschapsdieren en paardenpraktijk. 

Karien Koenders

CPD-voorzitter

Wilt u het rondetafelgesprek van 22 november 2017 terugkijken: klik hier.

Voor de inleidende woorden van Karien Koenders bij de opening van het rondetafelgesprek: klik hier.

CPD inbreng rondetafelgesprek “Dierenwelzijn en Rol van de Dierenarts”

Het CPD neemt op uitnodiging van de Vaste commissie van Economische Zaken deel aan het rondtafelgesprek “Dierenwelzijn en Rol van de Dierenarts”. Het rondetafelgesprek van 12 oktober is in verband met de openbaarmaking van het regeerakkoord naar 22 november 2017 verplaatst. Op 5 oktober heeft het CPD haar schriftelijke inbreng toegestuurd. Via iDiaLoog heeft het CPD practici gevraagd hoe zij hun rol zien. De practicus is dienstverlenend, signalerend, adviserend en primair gericht op de hulpvraag. Ruimte voor maatwerk en vertrouwen is in de relatie essentieel. Het is gewenst het toepassen van de “Vijf vrijheden van Brambell” te verduidelijken zodat veeartsen en veehouders weten waar ze aan toe zijn, zeker als deze worden ingezet bij handhaving. Verder signaleert het CPD de behoefte naar een helder onderscheid tussen preventie en ingrijpen door de overheid. Het verlagen van de drempel voor het tijdig kunnen inroepen van hulp is van belang voor de rol van de practicus. Het woord “melden” werkt voor preventie contraproductief. Ambitie en doel ligt, wat het CPD betreft, op preventie waarbij vroegtijdig en adequaat wordt gereageerd op signalen en door tijdig contact op te nemen voor hulp. Dat past bij de vertrouwensrelatie en de signalerende en adviserende rol van practicus. Overigens is dierenwelzijn, wat de rol van de dierenarts betreft, onderdeel van het totale One-health afwegingskader dier-mens-milieu. In de dagelijkse praktijk komt daar in de relatie houder-dierenarts de afweging van het nut van het houden van het dier of de dieren door de veehouder bij: klik hier voor de schriftelijke inbreng en de daarin opgenomen link naar de iDiaLoog "Dierenwelzijn en de Rol van de Dierenarts" . 

3-1 of 1-3

De uitingen van de website Dierenarts.nl worden door de Reclame Code Commissie als misleidend en oneerlijk aangemerkt: zie uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC) van 25 september 2017. Dierenarts.nl blijft kopte het bericht op 27 september 2017. Het bericht geeft aan dat drie van de vier punten door de RCC zijn afgewezen. Het betreft de uiting “Dierenarts.nl, het logische startpunt voor elke dierhouder" in google zoeken, de omgang met geplaatste reviews en de aanprijzing “Dierenarts.nl, groot succes” in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde. De RCC heeft op één van de vier punten geoordeeld dat schending van de Nederlandse Reclame Code plaatsvindt. Het betreft de uiting “de beste dierenarts voor....” waar de gemiddelde consument zich een onjuist beeld vormt over de mate waarin op kwaliteit en educatie is geselecteerd. De kwaliteit van gepresenteerde dierenartsen wordt niet gecontroleerd. Dit leidt ertoe dat de uiting gepaard gaat met voor de gemiddelde consument onduidelijke of dubbelzinnige informatie. Die uiting wordt als misleidend en oneerlijk aangemerkt: naar de uitspraak waarin links naar de inbreng en de hoorzitting zijn opgenomen.

Dierenwelzijn: waar ligt de grens? 

De actiegroepering “The caring vets” zorgde in juli 2017 voor reuring in de media. Als fundamentele voorwaarde voor het houden van dieren leggen “The caring vets” de focus op de Vijf vrijheden van Brambell. Daarbij worden subtiele vormen van overredingskracht gehanteerd “Kom in verzet, dierenarts. Dit is geen dierenwelzijn”. Met een extreem gepassioneerde en onvoorwaardelijke toewijding dicteren “The caring vets” hoe dierenartsen behoren te denken, handelen en voelen en dat zij de gangbare veehouderij in Nederland moeten afwijzen. Door het creëren van een gepolariseerd “wij-versus-zij” beeld lijkt het nadrukkelijke doel de al langer smeulende discussie in de veterinaire beroepsgroep aan te wakkeren. Tweespalt is nieuws en aandacht zorgt tenslotte voor beweging. Uiteraard hebben “The caring vets” alle recht hun mening te uiten en een beeld van veehouderij en de daarin werkzame dierenartsen neer te zetten, maar wordt dat beeld ook gedeeld? 

Het Collectief Praktiserende Dierenarts (CPD) heeft in de periode 4 juli tot 17 juli via iDiaLoog practici werkzaam in de veehouderij gevraagd wat zij van het geschetste beeld vinden. 173 veeartsen hebben gerespondeerd. Dat komt neer op ongeveer 20 % practici werkzaam in de veehouderij. De respons schetst een duidelijk beeld: 93 % van de veeartsen heeft de afgelopen weken de aandacht in de media over dierenwelzijn gevolgd; 85 % zegt zich niet te herkennen in het beeld dat van de veehouderij wordt geschetst; 92 % herkent zich niet in het beeld dat van de practicus werkzaam in de veehouderij (veearts) wordt geschetst; 76 % geeft aan dat de huidige media-aandacht onderwerp van gesprek is met de veehouder en 78 % geeft aan de vrees te delen dat de discussie tot meer regels kan leiden. Uit de reacties komt naar voren dat een eenzijdig beeld is geschetst. Veeartsen zijn in de praktijk dagelijks met dierenwelzijn bezig. Vele lopende initiatieven in de veehouderij zorgen voor vooruitgang ook ten aanzien van het dierenwelzijn. Het CPD neemt het geluid van veeartsen uit de praktijk als insteek voor haar overleg met de sectorpartijen. Daarbij lijkt, op basis van ervaring, voor misstanden m.b.t. dierenwelzijn de eerst aangewezen weg www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl Het CPD heeft op 24 juli 2017 het afsprakenkader signalering dierverwaarlozing ondertekend. 

Antibioticumresistentie volgt daling gebruik

Dat bericht 29 juni 2017 het MARAN rapport. In de rapportage is weergegeven dat in de meeste diersectoren resistentieniveaus in E. coli zijn gedaald. Dit sluit aan bij het eerdere bericht van de Diergeneesmiddelenautoriteit SDa Klik voor het persbericht, de SDa-brief en het volledige rapport hier. Verder intensiveert de Europe Commissie haar actieplan: naar persbericht

CPD open themabijeenkomst: "dierenarts zijn, is topsport" 

Op donderdag 11 mei 2017 hield het CPD haar vierde themamiddag waarbij "gezond werken" centraal stond.  Praktiserende dierenartsen en praktijkmanagers werden geïnformeerd over het geluid uit de praktijk dat middels iDiaLoog in kaart is gebracht, de mogelijkheden voor ondersteuning door Movir/Elestia en "inspectie en recht".   

Stefan Coppers Volvo Ocean Race onboard reporter Team Brunel nam de deelnemers mee in zijn ervaring van een reis rond de wereld en inspirerende teamprestaties!

De bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van: Ceva Santé Animale, Dopharma, Hipra, iDiaConnect, Movir, Elestia, Advocaten kantoor Klaas-Jan Breedijk, Finac, Klantenvertellen, Waarde in Praktijk en Belangengroep Praktiserende dierenartsen in Loondienst. 

Diergeneesmiddelenautoriteit SDa jaarverslag 2016

De SDa heeft op 13 april 2017 haar jaarverslag 2016 gepubliceerd. Het verslag gaat onder andere in op het lage antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren en paarden en het onderzoek om na te gaan of de benchmarkwaarden beter onderbouwd konden worden met informatie over het voorkomen van resistentie. Nadere analyse van de data leidt niet tot een model op basis waarvan tot resistentie geïnformeerde benchmarkwaarden kunnen worden afgeleid. SDa blijft de benchmarkwaarden vaststellen op basis van bestaande werkwijze.

Gewijzigde UDD-regeling 

Op 1 januari 2017 gaat de gewijzigde UDD-regeling in. Vanaf haar start heeft het CPD een stevige bijdrage geleverd om aanpassing van de UDD-regeling tot stand te brengen. In de gewijzigde regeling zijn onder andere het keurslijf van de knelpuntaandoeningen losgelaten en is de afvoerplicht van antibiotica komen te vervallen. De gewijzigde regeling levert een beter werkbare situatie voor de praktijk. Ministerie van Economische Zaken heeft in een brochure de wijzigingen samengevat: klik hier. De zorgplicht voor het dier blijft ook onder de gewijzigde regeling aandacht vragen. Het Ministerie van Economische zaken heeft de CPD-inbreng om de effecten van de gewijzigde regeling na één jaar te evalueren gehonoreerd. 

Karien Koenders, nieuwe CPD-voorzitter 

Op 15 september 2016 is Karien Koenders tijdens de ledenvergadering verkozen tot voorzitter van het CPD. Karien Koenders volgt daarmee Frans Dirven, een van de "initiatiefnemende kwartiermakers", op.

Karien Koenders (38 jaar, getrouwd en moeder van 3 kinderen) gaf bij haar aantreden aan: "Er staat een sterk team van bestuurders en CPD-afgevaardigden in de diverse organisaties. We hebben een prachtig beroep, en het CPD wil ervoor zorgen dat we dat ook met trots en plezier kunnen uitoefenen!" Klik hier voor de nieuwsflits. 

Diergeneesmiddelenautoriteit SDa zet genuanceerd beeld neer. 

Tijdens de SDa persbijeenkomst op 6 juni 2016 luidde de titel van het persbericht: "Geringe daling antibioticumgebruik in dierhouderij afgelopen vijf jaar laat beweging naar uniform verantwoord gebruik zien". Nul gebruik is geen streven van de SDa het gaat om prudent gebruik. De aanpak voor de komende periode richt zich op maatwerk per sector.  Meer over het SDa persbericht: klik hier.

CPD en Interpolis gaan samenwerking aan

Het CPD en verzekeraar Interpolis zijn een samenwerking aangegaan. De samenwerking werd op 24 mei 2016 voorafgaand aan de CPD-themabijeenkomst “diagnose, gevoel of gevoeligheid” in CineMec Conference & Events in Ede door CPD-voorzitter Frans Dirven en Interpolis account director Rogier Wissink bekrachtigd. Interpolis heeft aangegeven dat een mantelovereenkomst niet mogelijk is. De samenwerking ligt in bewustwording voor het beperken van risico's. De samenwerking vergroot het risicobewustzijn van leden. 

Diagnose, gevoel of gevoeligheid 

Op dinsdag 24 mei 2016 heeft het CPD dit thema centraal gesteld. In de derde CPD themamiddag zijn de huidige en toekomstige mogelijkheden en ontwikkelingen voor de onderbouwing van de diagnose bij gezelschapsdieren, paarden en landbouwhuisdieren belicht. Naast veterinaire aspecten kwamen ook de juridische ins & outs aan bod. Sprekers, die het thema op basis van hun eigen specialisme en betrokkenheid belichten, waren:

 • Dr. Han van de Kolk, Euregio Lab Directeur: Aanvullende onderzoeken bij de onderbouwing van de diagnose.
 • Drs. Erik Weerts, Universiteit Utrecht Veterinair patholoog: Histologische inspiratie voor het bepalen van de therapie.
 • Drs. Eric van Esch, BioChek Technical director: Future in Veterinary Diagnostics. What's next?
 • Drs. Nonke Hopman, Universiteit Utrecht PhD kandidaat Klin. Infectiologie: Antibiotic Stewardship And Pets project.
 • Dr. Miriam van der Sluijs, GD Hoofd Runderdierenartsen: Ins & outs van de gevoeligheidsbepaling
 • Mr. Jozien Schrale, Schrale Advocatenkantoor: Juridische aspecten bij de onderbouwing van therapie. 

Accreditatie CPD-credits (1639): 3,42

De bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van:

 • Platinum: Boehringer-Ingelheim Vetclass
 • Gold: BioChek Smart Veterinary Diagnostics
 • Siver: Bayer; Hipra; Merial
 • Bronze: Dopharma Veterinaire Farmaca

CPD kiest ook voor MOVIR

De vereniging Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) en arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir zijn een convenant aangegaan. De belangenbehartiger van praktiserende dierenartsen wil met Movir samenwerken om zo het risicobewustzijn van haar leden rondom arbeidsongeschiktheid te vergroten.

De samenwerking werd op 5 april 2016 bekrachtigd tijdens de bestuursvergadering van het CPD in Voorthuizen. De leden van de CPD ontvangen 10% korting op de premie van hun Movir-arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze korting komt bovenop een eventuele starterskorting. Voor nadere informatie klik hier

Richtsnoeren voor verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de diergeneeskunde

De Europese Commissie heeft op 11 september 2015 Richtsnoeren voor verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de diergeneeskunde uitgebracht. De richtsnoeren vormen daarmee ook een leidraad voor de huidige Nederlandse aanpak voor de reductie van resistentie. Het CPD heeft de richtsnoer onder de aandacht gebracht van de Werkgroep Veterinair Antibioticum Beleid en gevraagd de huidige procedure voor het opstellen van formularia te vereenvoudigen. De richtsnoer en nieuwe kennis bevat handvatten om dieren onmiddellijk te behandelen met het meest aangewezen middel in de meest effectieve dosering waarmee een bijdrage valt te leveren aan reductiedoelstellingen (klik hier).   

‘Voorkom ziek worden op de boerderij’

Dat is de titel van de poster waarmee met duidelijke illustraties wordt aangegeven wat men moet doen en laten om te voorkomen dat men ziek wordt. De poster is te te vinden op de website van het RIVM, te downloaden of te bestellen bij het RIVM via lci@rivm.nl.

CPD pleit voor verlagen BTW-tarief op diergeneeskundige zorg

Het Collectief Praktiserende Dierenartsen pleit voor een verlaging van het BTW-tarief op de diergeneeskundige zorg naar 6%. Het CPD heeft het pleidooi onder de aandacht gebracht bij Staatssecretaris van Financiën Wiebes en de Leden van de Vaste commissie van Financiën én Economische Zaken Landbouw en Visserij Dieren: klik hier. De Vaste commissie EZ heeft op dinsdag 23 juni 2015 overlegt over het onderwerp dierenwelzijn. Het overleg wordt op 9 september voortgezet. 

Diereigenaren hebben de wettelijke plicht om dieren de nodige zorg te bieden. Medische zorg voor dieren mag in de ogen van het CPD niet worden gezien als een luxeproduct. De zorg voor zieke dieren én preventie moet uit oogpunt van dierenwelzijn zo min mogelijk worden gehinderd door de financiële situatie van de verzorger van het dier. De diergeneeskundige zorg (o.a. consulten, onderzoeken, operaties, diergeneesmiddelen die door de dierenarts zelf worden toegediend en de administratie die de dierenarts voor klanten moeten verrichten) valt nu onder het hoge tarief van 21%. 

In november 2011 is een verlaging van het BTW-tarief naar 6 % in de Tweede Kamer aan de orde geweest: klik hier. Destijds wezen de indieners er vooral op dat goede zorg voor dieren voor iedereen toegankelijk moet zijn, ook voor mensen met een kleine beurs. Dat argument geldt nog steeds. Voor de gezondheid en het welzijn van dieren van eigenaren die het financieel moeilijk hebben kan een verlaging van het BTW-tarief immers veel betekenen.

Ten opzichte van 2011 is de drempel voor de gehele diergeneeskundige zorg fiks gestegen. De zorg is de laatste jaren sterk gewijzigd. Ter voorkoming van ziekte is de nadruk nog sterker gericht op preventie. Vanwege de aanscherping van diverse regelingen, met name op het gebied van het antibioticumgebruik,  gelden extra eisen voor het instellen van onderzoek. Deze onderzoeken en de daarmee gepaard gaande afhandeling vallen onder het hoge tarief van 21 %. Ook de administratieve lasten die dierenartsen voor klanten moeten verrichten zijn door wettelijke én private regels sterk toegenomen. Het betreft o.a. verslaglegging, het maken van gezondheidsplannen en het aanleveren van gegevens over voorgeschreven antibiotica. Het CPD vindt dat door de stijgende lastendruk de drempel voor de gehele diergeneeskundige zorg voor klanten te hoog is en voert daarom het pleidooi tot heroverweging van het besluit in 2011.

De overheid heeft laten weten niet op het verzoek in te gaan.   

Kabinet presenteert integrale aanpak antibioticumbeleid.

Het kabinet heeft op 24 juni 2015 haar integrale aanpak antibioticumresistentie gepresenteerd: klik hier. De waardering voor de prestatie die practici samen met klanten en sectoren hebben bereikt is fijn. In de aanpak zijn voor de veterinaire praktijk belangrijke acties benoemd. In 2014 heeft het CPD aangedrongen op een spoedige evaluatie van de UDD-regeling én de betekenis van vergaande reductie van het antibioticumgebruik voor het welzijn en de gezondheid van dieren. Het CPD is verheugd dat de Gezondheidsraad wordt gevraagd haar advies uit 2011 te updaten, dat de Raad voor Dieraangelegenheden een zienswijze gaat uitbrengen over de gevolgen van het reductiebeleid én dat de actie om de UDD-regeling te evalueren inmiddels loopt.

Gelijktijdig is de monitoring van het gebruik van en resistentie tegen antibiotica in de dierensector MARAN 2015 uitgebracht: klik hier. MARAN meldt dat de vermindering in gebruik in dieren heeft bijgedragen aan een afname in resistentie in dieren en dierlijke producten. In 2014 vlakte de daling in gebruik van antibiotica in de veehouderij af, Dat was gezien ervaringen in andere landen die een reductiebeleid voeren te verwachten. Het kabinetsvoorstel om van generieke doelstellingen over te gaan tot een diersoortgerichte aanpak spreekt in de plannen zeer aan.  

IFAH-Europe conference 2015 

Op donderdag 11 juni vond de IFAH-Europe conference 2015 plaats. Roxane Feller, Managing Director deed een oproep voor vereenvoudiging van registraties: ‘A less complex licencing system could significantly lower the administrative burden in bringing new, innovative veterinary medicines to the market. This will not only allow us to react rapidly to emerging disease situations but will also contribute to the sustainable supply of safe, high quality and affordable food across Europe.’ Nadere informatie over de conferentie is te vinden in het persbericht: klik hier. De presentaties van de sprekers zijn te vinden op de IFAH website: klik hier. Voor het samenvattend video verslag: klik hier 

Samen met EPRUMA stelt IFAH leaflets beschikbaar voor het gebruik en toepassen van middelen. Onder het motto "as little as possible, as much as necessary" geven de leaflets richting aan verantwoord gebruik (klik hier) het toepassen (klik hier) en vroege / preventieve behandeling met antibiotica (klik hier)    

Succesvolle bijeenkomst "de toolbox van de moderne dierenarts" 

Op donderdagmiddag 28 mei 2015 organiseerde het CPD, voorafgaand aan de eerste ledenvergadering, een open themabijeenkomst over nieuwe en kansrijke ontwikkelingen op het gebied van veterinaire behandelingen. De toolbox van de practicus wijzigt in hoog tempo. De reductie van het gebruik van antibiotica gaat gepaard met een explosie aan innovatie en het ontwikkelen van alternatieven. Functionele ingrediënten en middelen die de gezondheid van dieren bevorderen maken onmiskenbaar onderdeel uit van de dagelijkse praktijk. Zowel voor gezelschapsdieren, paarden als voor landbouwhuisdieren. Het CPD heeft het initiatief genomen om de ontwikkelingen onder de aandacht van de practicus te brengen. Tijdens de bijeenkomst, waarvan u in de slideshow een impressie krijgt, kwam de rol van immuno-modulatie, quorum-sensing inhibitors, host-microbe interactomics, synbiotica, fytobiotica, faag- en lysinetherapie, target release concepten aan de orde. Ook kwamen de eisen aan producten aan de orde. 

Bijzondere dank gaat uit naar dagvoorzitter prof. dr. Johanna Fink – Gremmels, emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde en de sprekers dhr. Jan Ienco Froentjes ECOstyle AgroVeterinair voor de inleiding over de ontwikkelingen van natuurlijke producten, dr. Maria Groot Rikilt Wageningen UR die sprak over Fyto-V en de stalboekjes (meer info daarover in WageningenWorld: klik hier) en lanceerde het stalboekje voor de pluimveehouderij (klik hier), dr. Bart Halkes Phytaxis SA over bioactieve aromatische polyfenolen, prof. dr. Henk Haagsman FD UU / Immuno Valley ALTANT over antimicrobiële peptiden, drs. Wim Nuboer, Micreos over faag- en lysinetoepassingen, dr. Pedro Caramona Alltech over mycotoxine binders; dr. Tim Goossens Nutriad International over quorum-sensing en target release butyraat en drs. Floris Leijdekkers Ministerie Economische Zaken over de kaders en Europese en nationale ontwikkelingen. 

De CPD themabijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door:

Zoetis

Alfasan Diergeneesmiddelen BVAlltech Nederland BVBoehringer IngelheimCeva Santé Animale BVDopharmaEcostyle AgroVeterinairElanco Animal HealthMerial NederlandMSD Animal HealthNutriad InternationalOlus Plus BV en PhytoTreat

Fotografie: Frans Kanters

Stal en Akker en Agraaf deed verslag van de bijeenkomst: klik hier 

Er zijn 3,5 CPD-credits toegekend: klik hier. Voor CPD-leden zijn de presentatie via de homepage achter de inlog beschikbaar. 

Werkbezoek EZ en NVWA: opening aanpassing UDD-regeling

Op 11 februari 2015 maakte, op uitnodiging van de Task Force ABRES varken, een delegatie medewerkers van het Ministerie van EZ en NVWA kennis met de dagelijkse praktijk van de UDD-regeling. De punten die tijdens het bezoek aan de orde zijn gesteld zijn vastgelegd in een persbericht: klik hier. Het CPD ziet openingen voor aanpassing van de UDD-regeling en wil daar een positieve bijdrage aan leveren. Het bezoek sloot in die zin mooi aan bij het bezoek van de Tweede Kamerleden Lodders (VVD), Geurts (CDA) en Dijkgraaf (SGD) dat op 4 april 2014 plaatsvond. Toen heeft het CPD aangegeven dat het van het grootste belang is de volle aandacht op de evaluatie van de UDD-regeling te richten. Draagvlak voor de reductie van antibioticumresistentie is belangrijk. Daarom richt het CPD zich niet alleen op de overheid maar ook op de private regelingen. Middels onderzoek onder de geborgde dierenartsen peilt het CPD de wensen en belevingen onder praktiserende dierenartsen. Het CPD signaleert betrokkenheid om tot een aanpak te komen die in de praktijk uitvoerbaar is. Wordt vervolgd.    

Focus op resistentiereductie

Cor de Vries schetst in het januarinummer van Melkvee Magazine de dilemma's en knelpunten van de practicus. Het gaat om de focus op resistentie reductie en draagvlak. Meer lezen: klik hier 

Survey Geborgde Dierenartsen

Op 1 januari 2015 zijn nieuwe wettelijke en private regels voor dierenartsen en veehouders ingegaan. Ter voorbereiding op de bijeenkomsten die de Stichting Geborgde Dierenarts in de eerste weken van 2015 voor practici heeft georganiseerd zijn surveys uitgezet. Aanleiding is het verkrijgen van inzicht in het draagvlak voor de regels. Dat draagvlak is belangrijk voor de gezamenlijke doel antibioticumresistentie in de veehouderij te reduceren. Meer over de rapportage van de survey onder Geborgde Rundveedierenartsen: klik hier. Voor de rapportage onder Geborgde Pluimvee-, Varkens- en Vleeskalverdierenartsen: klik hier. De uitkomsten worden ingezet om inbreng te leveren. Op 9 maart 2015 is een brief aan het SGD-bestuur over veterinaire veldnormen (formularia en veterinaire richtlijnen) klik hier.   

"CPD symposium in de media"

"Dier vergeten in antibioticumbeleid" en "Antibiotica minder effectief door verouderde bijsluiters" koppen de columns van Geesje Rotgers in V focus. En "Nu goed nadenken waar de bodem ligt" staat boven het bericht in Vee & Gewas van 22 november 2014 en "Reductiebeleid nu temperen" valt te lezen in het december nummer van Veearts . Boodschappen die zijn opgepakt tijdens het CPD symposium "deskundigheid practicus én de behandeling van het dier centraal" van 6 november 2014 en de oproep die het CPD eerdere dit jaar heeft gedaan om het antibioticumbeleid in het licht van internationale wetenschappelijke ontwikkelingen opnieuw tegen het licht te houden: Lees verder. Doel is een blijft antibioticumresistentie te beperken. Dier en mens hebben belang bij een modern flexibel systeem waarbij ervaringen uit de wetenschap, praktijk en andere lidstaten worden meegewogen. Daarin past de evaluatie van beleid waarvoor de eerste stappen zijn gezet. Meer daarover in Veearts: "UDD regeling nog niet optimaal

Deskundigheid practicus én de behandeling van het dier centraal 


Op donderdag 6 november 2014 heeft het CPD dit thema centraal gesteld. In de druk bezochte bijeenkomst werd aan de hand van het veel besproken onderwerp: het antibioticumgebruik ingegaan op het thema. Sprekers, die dit onderwerp belichten op basis van hun eigen specialisme en betrokkenheid waren: 
 
Hetty van Beers, directeur SDa, over de werkwijze van de Diergeneesmiddelenautoriteit;
Jeroen Dewulf, hoogleraar Universiteit Gent tevens oprichter en voorzitter van het Belgische kenniscentrum voor Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals (AMCRA), over de aanpak in België;
Irma van Deurzen, managing director Dopharma Research BV, over de problematiek rond oude registraties;
Johanna Fink – Gremmels, emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde over recente inzichten en ontwikkelingen in het wetenschappelijke onderzoek.
 
Er werd ruim stil gestaan bij vragen en belevingen van practici.
 
Het CPD richt de koers op praktische uitvoerbaarheid, verminderen lastendruk, verantwoordelijkheden waar ze horen en de practicus als deskundig professional die staat voor optimale gezondheid voor het dier.
 

De bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door: Alfasan Diergeneesmiddelen BV, Boehringer-Ingelheim Animal Health, Ceva Santé Animale BV, Dopharma Holding, Elanco, Hipra, Merck, Merial en Zoetis Animal Health. 

Boer en veearts worstelen met strakke regels rond selectief droogzetten en antibiotica.

Paard niet achter de wagen spannen. Lees meer in de Veeteelt special uiergezondheid van 1 november 2014: klik hier 

"Dierenarts wil zieke dieren helpen"

Onder deze kop deed Stal & Akker 11 oktober 2014 verslag van het interview met Frans Dirven. Lees verder

SDa monitoring en benchmark werpen vruchten af 

Op 17 juni 2014 heeft de Diergeneesmiddelenautoriteit SDa haar rapport 2013 uitgebracht. De reductie zet ten opzichte van 2012 in 2013 verder door. Voor de vier belangrijkste sectoren wordt een reductie van 20,5 % behaald en dierenartsen in het actiegebied van de veterinaire benchmark indicator laat een afname van 9.6% naar 3,8 % zien. Het CPD heeft bij de KNMvD aangedrongen op een heroverweging van de richtlijnen en deze meer in de internationale wetenschappelijke context te plaatsen. 

CPD: leg verantwoordelijkheden waar ze horen

Op 6 juni 2014 heeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een conceptbesluit neergelegd om de regels voor gebruik van antibiotica onder de Wet Dieren te brengen. Aanleiding daarvoor is de Wet opheffing bedrijfslichamen (red. de productschappen) waar de huidige regels voor registratie van antibiotica en de verdere aanpak om te komen tot reductie van resistentie zijn ondergebracht. Partijen hadden tot 11 juni 2014 de gelegenheid om inbreng aan te leveren op het concept. Het CPD heeft in haar inbreng o.a. aangegeven de verantwoordelijkheid van veehouder en dierenarts te leggen waar ze horen: brief en bijlage. Op 14 juli 2014 is het aangepaste concept ontvangen dat momenteel aan de Raad van State wordt voorgelegd.

Op 1 augustus 2014 heeft EZ voor nadere uitwerking van de besluiten een conceptregeling "registratie en verantwoording" neergelegd. Partijen hadden tot 19 augustus 2014 de tijd hierop te reageren. Het CPD heeft, in samenspraak met haar leden, inbreng opgesteld. Naast herhaalde aandacht voor de verantwoordelijkheden is ingegaan op het voorkomen van overlap van regels, het waarborgen van de vertrouwelijkheden in de relatie veehouder - dierenarts en garanties voor juiste omgang met gegevens. De inbreng van het CPD en overige partijen wordt momenteel door EZ in een nieuw concept verwerkt. 

CPD verzoek aan KNMvD heroverweeg veterinaire richtlijnen

Op 2 juni 2014 heeft het CPD naar aanleiding van het lanceren van de richtlijn "Streptococcus suis bij gespeende biggen" een dringend verzoek aan het KNMvD bestuur gericht om de veterinaire richtlijnen en de formularia te heroverwegen in het licht van de internationale wetenschappelijke ontwikkelingen. De formularia worden opgesteld door de Werkgroep Veterinair Antibioticum Beleid van de KNMvD. Formularia en richtlijnen zijn geen wet maar vormen een leidraad voor de praktijk. Het horen dynamische stukken te zijn waarmee op ontwikkelingen kan worden geanticipeerd. De internationale wetenschappelijke inzichten m.b.t. risico's van antibioticumgebruik bij dier en mens nemen ras toe. Daar wordt vanuit het CPD aandacht voor gevraagd.   

SDA benchmark dierenartsen 

Op 17 juni 2014 is de eerste Veterinaire Benchmark Indicator voor dierenartsen uitgebracht. De VBI geeft een eerste indruk van de voorgeschreven antibiotica door dierenartsen. De “nulmeting” is gebaseerd op cijfers uit 2012. Het expertpanel van de Diergeneesmiddelenautoriteit SDa heeft gekozen voor een behoudende maat. Dat stelt practici in staat probleembedrijven in het actiegebied de nodige aandacht te geven zonder daarbij zelf onmiddellijk in het actiegebied te vallen. Practici kunnen met een online rekentool zelf hun voorschrijfpatroon beoordelen. De SDa heeft aangegeven de VBI verder te ontwikkelen.   

CPD wil werkbare regels 

Onder deze kop verscheen op 17 april 2014 het interview met Frans Dirven, CPD-voorzitter in Boerderij Vandaag: Lees verder   

Pilot prestatiebeloning roept heftige reactie op 

In het bericht in het nieuwsblad Tubantia van 4 april wordt de suggestie gewekt dat dierenartsen dieren bewust ziek houden. Dit roept heftige reactie op. CPD is verbijsterd en werpt deze suggestie verre van zich. Dit doet afbreuk aan de integriteit van de dierenarts. Deze suggestie verbinden aan de vertrouwensrelatie boer-dierenarts en koppelen aan de pilot prestatiebeloning wekt afschuw. 

Onderzoek naar richtlijnen   

Het vakblad Veearts heeft een grootschalig online onderzoek uitgevoerd onder dierenartsen. In het onderzoek werden de verwachtingen en ervaringen met de richtlijnen gepeild. In totaal deden 799 dierenartsen mee. De resultaten worden medio april gepubliceerd in het vakblad Veearts. De preview geeft aan dat 195 praktiserende dierenartsen in de rundveehouderij reageerde op de richtlijn droogzetten. In het onderzoek reageerde 249 gezelschapsdieren practici op de eerste richtlijnen voor hond en kat. 

Werkbezoek Tweede Kamerleden 

Op 4 april hebben de Tweede Kamerleden Helma Lodders (VVD) Jaco Geurts (CDA) en Elbert Dijkgraaf (SGP) zich tijdens het werkbezoek aan dierenartsenpraktijk VUG laten informeren door Willem Jan Last, Carola Timmer en CPD-bestuurslid Rene Sol. De afgelopen jaren is een enorme prestatie geleverd om het antibioticumgebruik te verminderen en de eerste tekenen van reductie van resistentie worden zichtbaar. Het doel van het werkbezoek is de Kamerleden gevoel te geven bij de UDD-praktijk, de ontwikkelingen van de inzet van alternatieven en het belang de Nederlandse situatie in de Europese context te bekijken. Rene Sol: “Het CPD is verheugd dat de overheid de evaluatie van de UDD regeling al na één jaar gaat oppakken. Practici verenigt in het CPD zijn onmiddellijk gestart met de evaluatie en wij zijn blij met de aandacht daarvoor vanuit de Kamer”. Met praktijken die het merendeel van de veehouderijbedrijven in Nederland verzorgen is nauw contact. Er zijn voorstellen uitgewerkt om aan de ene kant de doelstellingen te bereiken en aan de andere kant de lastendruk voor boer en praktijk draaglijk te houden. Praktiserende dierenartsen juichen de aandacht van de overheid daarvoor toe. Het CPD volgt de ontwikkelingen op Europees niveau nauwgezet. De inzichten in risico’s en de kennis over bacteriologisch onderzoek gaan in ras tempo. Dat vraagt een flexibel systeem waarin normen vlot kunnen worden bijgesteld om tot de beste behandeling voor het dier te komen.

Richtlijnen en formularia niet rijp voor officieel toetsingskader 

Op 26 februari 2014 heeft het CPD een brief gestuurd naar de dr. ir. H. Paul Inspecteur Generaal  NVWA waarin wordt aangegeven dat de richtlijnen en formularia niet rijp zijn om te worden ingezet als officieel toetsingskader. Op 31 maart 2014 is een heldere reactie van de NVWA ontvangen waarin wordt gesteld dat veterinaire richtlijnen waarvoor geen draagvlak bestaat niet als toetsingskader worden gehanteerd en dat dierenartsen via het praktijkformularium kunnen afwijken. 

CPD vereniging voor practici 

Onder de kop "CPD nieuwe vereniging naast de KNMvD" verscheen op 1 februari het artikel over de CPD oprichtingsbijeenkomst in Veearts: lees verder